INFORMES ANUALS DEL MERCAT DE TREBALL PROVINCIAL I MUNICIPAL

Les dades que oferixen estos informes són una anàlisi de la situació i tendència del mercat de treball en l'àmbit territorial (províncies i municipis).
A més dels informes generals provincials es presenten els informes de col·lectius d'interés per a l'ocupació, així com unes fitxes amb indicadors de mercat de treball que tracten d'acostar-nos a la realitat laboral dels municipis d'Espanya que tenen o superen els 100 treballadors afiliats a la Seguretat Social (Butlletí anual de mercat de treball municipal).