PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS I GASTOS

Denominació Import
Capítol 1 : Impostos directes i cotitzacions socials 18 . 578 . 197 , 26
Capítol 3 : Taxes, preus públics i altres ingressos 235 . 689 , 20
Capítol 4 : Transferències corrents 15 . 087 . 609 , 11
Capítol 5 : Ingressos patrimonials 98 , 08
Capítol 6 : Alienació d'inversions reals 3 . 001 , 81
Capítol 7 : Transferències de capital 11 . 430 , 76
Capítol 8 : Actius financers 794 , 00
Total general 33 . 916 . 820 , 22

Denominació Prestacions econòmiques per cessament d'activitat 224 .M Prestacions als aturats 251 .M Fomento de la inserción y estabilidad laboral 241 .A Transferències internes 000 .X Total
Capítol 1 : Gastos de personal - 243 . 130 , 42 41 . 525 , 59 - 284 . 656 , 01
Capítol 2 : Gastos corrents en béns i servicis - 41 . 884 , 25 43 . 450 , 64 - 85 . 334 , 89
Capítol 3 : Gastos financers - 79 , 20 160 , 56 - 239 , 76
Capítol 4 : Transferències corrents 23 . 549 , 66 29 . 429 . 229 , 81 3 . 954 . 411 , 31 124 . 172 , 21 33 . 531 . 362 , 99
Capítol 6 : Inversions reals - 12 . 472 , 59 1 . 791 , 29 - 14 . 263 , 88
Capítol 7 : Transferències de capital - - 168 , 69 - 168 , 69
Capítol 8 : Actius financers - 738 , 00 56 , 00 - 794 , 00
Total general 23 . 549 , 66 29 . 727 . 534 , 27 4 . 041 . 564 , 08 124 . 172 , 21 33 . 916 . 820 , 22