PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS I GASTOS 2020

En l'exercici 2020 s'ha prorrogat el pressupost de l'exercici 2019

Pressupost inicial d'ingressos per a l'any 2020 (en milers d'euros)

DENOMINACIÓ IMPORT
CAPÍTOL 1 "IMPOSATS DIRECTES I COTITZACIONS SOCIALS" 22 . 586 . 804 , 71
CAPÍTOL 3 "TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS" 476 . 979 , 06
CAPÍTOL 4 "TRANSFERÈNCIES CORRENTS" 481 . 209 , 83
CAPÍTOL 5 "INGRESSOS PATRIMONIALS" 98 , 08
CAPÍTOL 6 "ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS" 3 . 001 , 81
CAPÍTOL 7 "TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL" 0 , 00
CAPÍTOL 8 "ACTIUS FINANCERS" 58 . 294 , 00
TOTAL GENERAL 23 . 606 . 387 , 49
Pressupost inicial d'ingressos per a l'any 2020 (PDF, 73 KB)

Pressupost inicial de gastos per a l'any 2020 (en milers d'euros)

DENOMINACIÓ PRESTACIONS ECONÒMIQUES PER CESSAMENT D'ACTIVITAT PRESTACIONS Als ATURATS FOMENT DE LA INSERCIÓ I ESTABILITAT LABORAL FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A l'OCUPACIÓ TRANSFERÈNCIES INTERNES TOTAL
  224 .M 251 .M 241 .A 241 .B 000 .X  
CAPÍTOL 1 "GASTOS DE PERSONAL" - 244 . 086 , 32 23 . 490 , 96 23 . 435 , 38 - 291 . 012 , 66
CAPÍTOL 2 "GASTOS CORRENTS EN BÉNS I SERVICIS" - 34 . 823 , 53 20 . 167 , 59 20 . 167 , 60 - 75 . 158 , 72
CAPÍTOL 3 "GASTOS FINANCERS" - 79 , 20 160 , 56 - - 239 , 76
CAPÍTOL 4 "TRANSFERÈNCIES CORRENTS" 15 . 219 , 60 17 . 410 . 855 , 90 3 . 326 . 962 , 37 2 . 283 . 275 , 88 184 . 008 , 58 23 . 220 . 322 , 33
CAPÍTOL 6 "INVERSIONS REALS" - 11 . 597 , 67 2 . 725 , 91 4 . 000 , 00 - 18 . 323 , 58
CAPÍTOL 7 "TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL" - - - 353 , 00 - 353 , 00
CAPÍTOL 8 "ACTIUS FINANCERS" - 738 , 00 56 , 00 - - 794 , 00
TOTAL GENERAL 15 . 219 , 60 17 . 702 . 180 , 62 3 . 373 . 563 , 39 2 . 331 . 231 , 86 184 . 008 , 58 23 . 606 . 204 , 05
Pressupost inicial de gastos per a l'any 2020 (PDF, 26 KB)