Seu electrónica

Informes anuals de Tendències del Mercat de Treball

Este informe reforça la línia d'anàlisi prospectiva que compta amb la col·laboració d'experts i informants clau aporten informació rellevant sobre el comportament de diferents indicadors econòmics i les perspectives macroeconòmiques que poden condicionar el comportament del mercat laboral, així com les previsions en el curt i mig termini, a fi d'anticipar-se, en un context com l'actual de canvis i innovacions en el sistema productiu, a les necessitats de les ocupacions i dels sectors o activitats que servixen de motor per a l'economia.

El contingut d'esta publicació se centra en l'anàlisi de les seccions i divisions d'activitats econòmiques identificades, com a millor posicionades en el mercat de treball i millors perspectives de creació d'ocupació, a partir de l'anàlisi de sèries temporals de dades. 

Es completa l'estudi amb altres apartats on s'arrepleguen la informació sobre les necessitats formatives més rellevants detectades en el mercat de treball, l'ocupació de reposició lligat al relleu generacional i que es constituïx com a principal font de generació d'ocupació, i un últim apartat on es mostren els resultats obtinguts de la prospecció realitzada sobre el desajustament entre l'oferta d'i demanda d'ocupacions que origina l'existència de vacants de llocs de treball sense cobrir.

icono descarga

Descarrega't els documents