Contractació per a la formació i l'aprenentatge

El contracte per a la formació i l'aprenentatge té per objecte la qualificació professional dels treballadors, en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa, amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.

 • Aquest és un instrument destinat a afavorir la inserció laboral dels joves.
 • Té per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa.
 • L'activitat formativa es rep en el marc:
  • del sistema de formació professional per a l'ocupació (certificats de professionalitat) o
  •  del sistema educatiu (títol de formació professional)

 

 • Aspectes laborals

  Requisits dels treballadors:

  • Que no tinguin qualificació per a un contracte en pràctiques.
  • Entre 16 i 25 anys.
  • Sense límit d'edat per a persones amb discapacitat, col·lectius d'exclusió social en empreses d'inserció i alumnes d'escoles-taller, cases d'ofici, tallers d'ocupació i programes d'ocupació-formació.

  Durada: Mínim 1 any - màxim 3 anys (mínim 6 mesos per conveni col·lectiu).

  Salari: No inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI) en proporció al temps de treball efectiu.

  Incentius per a l'empresa:

  • Reducció de les quotes empresarialsal 100 % per a empreses de menys de 250 treballadors i del 75 % per a empreses de més de 250 treballadors. El Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, estableix que en el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu, en els mateixos percentatges, consistirà en una bonificació.
  • Finançament de la formació: Bonificacions en les quotes empresarials per un nombre d'hores equivalent als percentatges següents de la jornada laboral:
   • Treballadors Anys del contracte
    Primer any Segon any Tercer any
    En general 25 % 15 % 15 %
   • Bonificació addicional per finançar els costos de tutoritzacióde l’empresa, amb una quantia màxima d'1,5 euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne. En empreses de menys de 5 treballadors la quantia màxima podrà ser de 2 euros per alumne i hora de tutoria.
  • Si es transforma en indefinits durant 3 anys: 1.500 € o 1.800 € per a dones. En el cas de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu, en els mateixos percentatges, consistirà en una bonificació.

  Beneficis per al treballador:

  • Reducció del 100 % de la quota del treballador
  • Total protecció social
  • Atur
  • Qualificació professional

  Distribució entre activitat laboral i activitat formativa

  La jornada laboral es distribuirà segons els percentatges següents:

  Cel·la buida Activitat laboral Activitat formativa
  Primer any 75 % 25 %
  Segon any 85 % 15 %
  Tercer any 85 % 15 %

   

  Aspectes formatius

  L'activitat laboral desenvolupada pel treballador a l'empresa haurà d'estar relacionada amb l'activitat formativa.

  L'objectiu de la formació és la qualificació professional de les persones treballadores

  Hi podrà incloure formació complementària que estigui inclosa en el Catàleg d'especialitats formatives.

  En el sistema de formació per a l'ocupació, es podrà impartir en modalitat presencial o teleformació als centres acreditats/inscrits.

  En el sistema educatiu es podrà impartir en modalitat presencial o a distància.

  Autorització d'inici de l'activitat formativa

  L'activitat formativa serà autoritzada prèviament a l'inici del contracte per l'administració competent. L'autorització es pot sol·licitar a l'enllaç següent:

  Autorització d'inici de l'activitat formativa

  Costos de la formació i el seu finançament

  • Mitjançant bonificacions en les quotes empresarials de la Seguretat Social. Seran aplicables els articles 8, 9, 10 i 11 de l'Ordre ESS/2518/2013, modificada per l'Ordre ESS/41/2015.
  • Els costos finançables de la formació es calcularan segons els mòduls:
   • modalitat presencial: Els costos per hora/participant seran de 8 euros.
   • modalitat a distància/teleformació: Els costos per hora/alumne seran de 5 euros.
   • Bonificació addicional per tutorització: quantia màxima d'1,5 euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne.
   • En empreses de menys de 5 treballadors, l'import de la quantia màxima anterior serà de 2 euros per alumne i hora.
  • La quantia màxima de les bonificacions que es podrà aplicar l'empresa serà la corresponent a un nombre d'hores equivalent al 25 % de la jornada durant el primer any i al 15 % durant el segon i tercer any. En el cas dels contractes els beneficiaris dels quals estiguin inclosos al sistema de garantia juvenil, l'import dels percentatges anteriors serà del 50 % i el 25 %, respectivament.
  • El pagament als centres de formació acreditats o autoritzats, de titularitat privada, es farà per l'empresa que abonarà mensualment al centre el cost de la formació i es podrà aplicar per això les corresponents bonificacions en les quotes a la Seguretat Social, segons l'article 10 de l'Ordre ESS 2518/2013.
   • El centre emetrà mensualment a l'empresa una factura en què especificarà: nom del centre, representant, dades dels participants, formació feta, nombre d'hores de formació del mes liquidat i data de la factura.
   • El centre de formació o l'empresa comunicaran al Servei Públic d'Ocupació Estatal, mitjançant el Registre electrònic, totes les dades anteriors periòdicament a mesura que es facturi o dins el mes següent a la finalització de l'exercici pressupostari.
  • La formació complementària serà finançable a través del pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal, d'acord amb l'apartat 2 de l'article 4 de l'Ordre ESS/2518/2013, en la redacció donada per l'Ordre ESS/41/2015, de 12 de gener.

Documentació