He treballat més d'un any

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) gestiona i abona la prestació d'atur de nivell contributiu, la qual es percep després de la pèrdua involuntària d'una feina. La quantia es calcula en funció de les cotitzacions fetes durant els períodes treballats.

Inclou la cotització a la Seguretat Social per jubilació, incapacitat temporal, invalidesa, mort i supervivència, assistència sanitària, maternitat, paternitat i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

Requisits

 • Estar afiliat i en situació d'alta o assimilada a l'alta a la Seguretat Social en un règim que comprengui la contingència d'atur.
 • Estar en situació legal d'atur i acreditar disponibilitat per cercar feina activament i per acceptar una col·locació adequada mitjançant la subscripció del compromís d'activitat.
 • Estar inscrit i mantenir la inscripció com a demandant d'ocupació durant tot el període de percepció.
 • Haver treballat i cotitzat per atur almenys 360 dies dins els 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació. Si sou treballador eventual agrari i de manera immediatament anterior vau figurar d'alta a la Seguretat Social com a treballador autònom o per compte propi, el període mínim de cotització necessari per accedir a la prestació d'atur serà de set-cents vint dies.
 • No haver complert l'edat ordinària per jubilar-se.
 • No exercir una activitat per compte propi o un treball per compte d'altri a temps complet, excepte compatibilitat establerta per un programa de foment de l'ocupació.
 • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb la feina. 

Cal tenir en compte les situacions següents:

Si heu decidit deixar de cobrar una prestació contributiva per treballar durant aquest darrer període d'un any o més, podeu escollir entre reprendre la prestació suspesa o cobrar l'altra que heu generat. Això s'anomena dret d'opció.

Si, per treballar el darrer període d'un any o més, vau interrompre el cobrament d'un subsidi d'atur, heu de sol·licitar la nova prestació d'atur generada.

Obligacions, infraccions i sancions

Durada i quantia

Durada

La durada es calcula en funció de les cotitzacions fetes per atur en els últims sis anys, sempre que no s'hagin tingut en compte per a una prestació anterior, tant contributiva com assistencial.

Si el període que correspon a les vacances anuals retribuïdes no ha estat gaudit abans d'acabar la relació laboral, es computarà com de cotització i es considerarà el treballador en situació assimilada a la d'alta mentre gaudeix d'aquest període.

La situació legal d'atur i el naixement del dret a les prestacions es produirà quan hagi transcorregut aquest període de vacances, sempre que se sol·liciti dins el termini dels quinze dies següents a l'acabament.

Si esgoteu una prestació contributiva per a eventuals agraris, no teniu dret a percebre cap tipus de subsidi.

Quantia

La quantia de la prestació contributiva depèn de les bases de cotització a la Seguretat Social per contingències professionals, durant els últims 180 dies cotitzats, excloses les hores extraordinàries.

La base reguladora de la prestació és la mitjana de la base de cotització del període indicat. L'import diari és el 70% de la base reguladora durant els primers 180 dies de prestació i el 50% a partir del 181.

La base reguladora diària de la prestació d'atur de nivell contributiu dels treballadors que, en els últims 180 dies precedents al dia en què s'hagi produït la situació legal d'atur o al moment en què es va extingir l'obligació de cotitzar, només tinguin cotitzacions per jornades reals treballades al sistema especial agrari de la Seguretat Social serà la base de cotització de l'última jornada real feta pel treballador.

Els imports calculats així no poden ser superiors al límit màxim ni inferiors al límit mínim establerts legalment. (Quanties per a aquest any). Aquests límits es determinen en funció de si es tenen fills a càrrec o no.

Es consideren fills a càrrec els menors de 26 anys o més grans amb discapacitat o menors acollits que convisquin amb el sol·licitant i no tinguin rendes mensuals superiors al salari mínim interprofessional. 

S'aplicaran dos tipus de deduccions a l'import brut de la prestació:

 • La cotització a la Seguretat Social (el 4,7% de la base reguladora).
 • La retenció a compte de l'IRPF, quan sigui procedent.

Al web www.sepe.es hi ha disponible un programa d'autocàlcul de la prestació que facilita informació no vinculant sobre la durada i la quantia del dret que us pot correspondre. 

La data d'inici de la prestació serà la de l'endemà d'aquell en què es produeixi la situació legal d'atur, sempre que la sol·licitud s'hagi presentat dins de termini. Podeu obtenir informació sobre la vostra prestació en el servei de consulta de la prestació, al web www.sepe.es.

El pagament de la prestació es farà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediatament posterior al de la meritació. S'efectuarà, tret d'excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqueu, sempre que en sigueu titular. 

Documentació necessària

Per poder accedir a una prestació contributiva d'atur pel fet d'haver treballat un any o més, haureu d'estar inscrit com a demandant d'ocupació i presentar la documentació següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Identificació del sol·licitant i dels fills o les filles que conviuen amb ell o estan al seu càrrec i que figuren a la sol·licitud (n'hi ha prou amb l'exhibició dels documents):
  • Espanyols: document nacional d'identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangers residents a Espanya:
   • Comunitaris: certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea en què consti el NIE, juntament amb el passaport o un document identificatiu del país d'origen.
   • No comunitaris: targeta d'identitat d'estranger (TIE) i passaport.
 • Qualsevol document bancari en què figuri el número de compte del qual sigueu titular i on vulgueu percebre la prestació.
 • Llibre de família o un document equivalent en el cas dels estrangers.
 • Certificat o certificats d'empresa en les quals hàgiu fet feina en els últims 6 mesos (si les empreses no els han enviat al SEPE). Només en aquelles situacions en què el certificat d'empresa no sigui suficient per acreditar la situació legal d'atur, cal aportar un altre document acreditatiu.
 • Més informació sobre la documentació que cal aportar

 

Quan, on i com ho tramito

Haureu de presentar la sol·licitud en el termini dels quinze dies hàbils següents a l'últim dia treballat, al retorn de l'estranger o a l'excarceració. En el supòsit que l'empresa us hagi abonat vacances no gaudides abans del cessament, l'heu de presentar en els 15 dies hàbils següents a l'acabament del període equivalent a les vacances, a través de:

Si presenteu la sol·licitud de prestació contributiva fora de termini, tindreu dret que s'aprovi a partir de la data de sol·licitud amb la pèrdua dels dies que hi hagi entre la data en què hagi tingut lloc el naixement del dret si s'hagués sol·licitat en temps i forma i aquella en què efectivament s'hagi presentat.

Podeu obtenir més informació trucant al telèfon d'atenció al ciutadà 901 119 999.

Documentació