Prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratazioa

Prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratuaren xedea langileen lanbide-prestakuntza da, enpresa batean ordaindutako lan-jarduera eta enplegurako prestakuntza profesionaleko sistemaren edo hezkuntza-sistemaren barruan jasotako prestakuntza-jarduera txandakatuz.

 • Tresna honek gazteen laneratzea bultzatzea du xede.
 • Helburua langileak profesionalki prestatzea da, enpresa batean ordaindutako lan-jarduera txandakatuzko erregimenean.
 • Prestakuntza-jarduera hauen barnean jasotzen da:
  • Enplegurako Lanbide Heziketako sisteman (Profesionaltasun-ziurtagiriak) edo
  • hezkuntza-sistema (Lanbide Heziketako Titulua)

 

 • Lan arloko alderdiak

  Langileek bete beharreko baldintzak:

  • Praktikaldiko kontratu baterako prestakuntzarik ez izatea.
  • 16 eta 25 urte bitartekoa izatea (30 urtetik beherakoak langabezia-tasa % 15aren azpitik kokatzen den arte).
  • Hauen kasuan ez dago adin-mugarik: ezintasunen bat duten pertsonak, gizarteratzeko enpresetan dauden gizarte-bazterkeriako kolektiboak eta Eskola-Lantegiko, Lanbide-ikastegiko, Enplegurako Lantegietako eta Enplegu-Prestakuntza Programetako ikasleak.

  Iraupena: Gutxienez 1 urte – gehienez 3 urte (Gutxienez 6 hilabete hitzarmen kolektiboko).

  Soldata: Lanbide arteko gutxieneko soldataren (LGS) parekoa gutxienez.

  Enpresarentzako pizgarriak:

  • Enpresa-kuotak murriztea % 100ean 250 langile baino gutxiago dituzten enpresen kasuan eta % 75ean 250 langile baino gehiago dituzten enpresen kasuan. Gazte Bermearen Sistema Nazionala sustatzeko premiazko neurriei buruzko 6/2016 Errege Dekretu Legeak, abenduaren 23koak, zera ezartzen du: Gazte Bermearen Sistema Nazionalean inskribatuta dauden langileen kasuan, pizgarri hori hobaria izango dela, proportzio berdinetan.
  • Prestakuntzaren finantzaketa: Enpresa-kuotetan hobariak, lanegunari dagozkion portzentaje hauen baliokide den ordu kopuruagatik:
   • Langileak Kontratupeko urteak
    Lehen urtea Bigarren urtea Hirugarren urtea
    Orokorrean % 25 % 15 % 15
   • Aparteko hobaria enpresako tutoretza-kostuak finantzatzeko. Gutxienez 1,5 euro ikasleko eta tutoretza-ordu bakoitzeko. Gehienez hilean 40 ordu ikasleko. Bost langile baino gutxiagoko enpresetan gehienezko zenbatekoa 2 eurokoa izan daiteke ikasleko eta tutoretza-ordu bakoitzeko.
  • 3 urtean zehar mugagabe bilakatuz gero: 1.500 € edo 1.800 € emakumeen kasuan. Gazte Bermearen Sistema Nazionalean inskribatuta dauden langileen kasuan, pizgarri hori hobaria izango da, proportzio berdinetan.

  Langilearentzako onurak:

  • Langilearen kuota % 100 murriztea
  • Erabateko gizarte-babesa
  • Langabezia
  • Lanbide-prestakuntza

  Lan-jarduera eta prestakuntza-jarduera banatzea

  Laneguna portzentaje hauen arabera banatuko da:

  Lauki hutsa Lan-jarduera Prestakuntza-jarduera
  Lehen urtea % 75 % 25
  Bigarren urtea % 85 % 15
  Hirugarren urtea % 85 % 15

   

  Prestakuntza arloko alderdiak

  Langileak enpresan egindako lan-jarduerak prestakuntza-jarduerarekin zerikusia izan beharko du.

  Prestakuntzaren helburua langileak profesionalki prestatzea da

  Prestakuntza osagarria aurkez daiteke, betiere, hemen sartzen bada: Prestakuntza Espezialitateen Katalogoa.

  Enplegurako prestakuntzaren sisteman, modalitate presentziala nahiz teleprestakuntza eman daiteke egiaztatutako/izen-emandako zentroetan.

  Hezkuntza-sisteman modalitate presentziala edo urrunekoa eman daiteke.

  Prestakuntza-jarduera hasteko baimena

  Prestakuntza-jarduera aldez aurretik baimenduko du kontratuaren hasieran eskumeneko administrazioak. Baimena esteka honetan eska daiteke:

  Prestakuntza-jarduera hasteko baimena 

  Prestakuntzaren kostuak eta finantzaketa

  • Hobarien bidez Gizarte Segurantzako enpresa-kuotetan. ESS/41/2015 Aginduak aldatzen duen ESS/2518/2013 Aginduaren 8, 9, 10 eta 11 artikuluak aplikatuko dira.
  • Finantza daitezkeen prestakuntza-kostuak eredu hauen arabera kalkulatuko dira:
   • aurrez aurreko prestakuntzaren modalitatea: Ordu eta parte-hartzaile bakoitzeko 8 euro.
   • Urrutiko prestakuntzaren/teleprestakuntzaren modalitatea: Ordu eta ikasle bakoitzeko 5 euro.
   • Hobari osagarria tutoretza-lanagatik: ikasle eta tutoretza-ordu bakoitzeko gehienez 1,5 euro, eta hilean eta ikasle bakoitzeko 40 ordu gehienez.
   • Bost langile baino gutxiagoko enpresetan, arestian aipatutako modalitaterako gehienez 2 euro emango dira ikasle eta ordu bakoitzeko.
  • Enpresak aplikatu ahal izango duen hobarien gehienezko zenbatekoa lanaldiaren % 25ari dagokion ordu-kopuruari dagokiona izango da lehen urtean, eta lanaldiaren % 15ari dagokiona bigarren eta hirugarren urteetan). Gazte Bermerako Sisteman barne hartzen diren onuradunen kontratuak badira, aurreko zenbatekoen %50 eta %25 izango dira hurrenez hurren.
  • Enpresak ordainduko die akreditatutako edo baimendutako titulartasun pribatuko prestakuntza-zentroei; horretarako, prestakuntzaren gastua ordainduko dio hilero dagokion zentroari, eta horren ondoriozko hobariak aplikatu ahal izango zaizkio Gizarte Segurantzako kuotetan, ESS 2518/2013 Aginduaren 10 artikuluaren arabera.
   • Zentroak faktura igorriko dio hilero enpresari, honako datu hauek zehaztuta: zentroaren izena, ordezkaria, parte-hartzailearen datuak, emandako prestakuntza-mota, likidatutako hilabetean egin diren prestakuntza-orduak eta fakturaren data.
   • Prestakuntza-zentroak, edo hala badagokio enpresak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari arestian aipatutako datu guztiak jakinaraziko dizkio Erregistro Elektronikoaren bitartez, aldian-aldian fakturak egiten diren heinean edo aurrekontu-ekitaldia amaitu eta hurrengo hilabetean.
  • Prestakuntza osagarria Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrekontuaren bidez finantzatu ahal izango da ESS/2518/2013 Aginduaren 4 artikuluaren 2 atalaren arabera, urtarrilaren 12ko ESS/41/2015 Aginduan xedatzen den moduan.

Dokumentazio