Familia-zamak ditut. Langabeziagatiko sorospena

Ordaindutakoaren araberako prestazioa agortu baduzu eta familia-erantzukizunak badituzu, familia-erantzukizunen langabeziagatiko sorospen bat lor dezakezu ordaindutakoaren araberako prestazioa agortzeagatik.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

Sorospen hori eskatzeko, baldintza hauek bete behar dituzu:

 • Langabea izatea.
 • Prestazioa agortu eta hilabete bateko epean zehar, hots, jaso den prestazioa amaitu den datan (prestazioa kobratu den azken aldia baino lehen izango da beti) enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea, ordaindutakoaren araberako prestazioa agortu zenetik lanpostu-eskaintza egokirik ukatu izan gabe, eta lanbide-sustapenerako, lanbide-heziketarako edo lanbide-birmoldaketarako ekintzetan parte hartzea ukatu izan gabe, arrazoizko zergatiak direnean izan ezik. Izen-emateak sorospena jasotzen den aldi osoan zehar jarraitu beharko du.
 • Jarduera-konpromisoa sinatzea.
 • Ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioa agortua izatea.
 • Familia-erantzukizunak izatea.
 • Aparteko bi ordainsarien zati proportzionalez kanpo, Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren zenbatekoaren %75 baino gehiagoko errentarik ez izatea, horien jatorria edozein izanda ere. (Aurtengo urterako zenbatekoak). Errentak etekin oso edo gordinaren arabera zenbatuko dira. Enpresa-jardueretatik, jarduera profesionaletatik, nekazaritza-jardueretatik, abeltzaintzatik edo jarduera artistikoetatik sortzen den etekina diru-sarreren eta haiek lortzeko gastuen arteko aldearen arabera zenbatuko da. Ondare-irabaziak ondare irabazien eta galeren arteko aldearen arabera zenbatuko dira.

Baldintzak, gertaera eragilea gertatzen den unean eta sorospena eskatzen den unean bete beharko dira; baita horren luzapenak edo berriz hasteak eskatzen diren unean eta sorospena jasotzen den epean zehar ere.

Errentarik ez jasotzearen baldintza bete ezean edo, hala dagokionean, familia-erantzukizunak izatearena, sorospena jaso ahal izango duzu urtebeteko epean (gertaera sortzailea gertatzen den egunetik zenbatean hasita) baldintzok betetzen dituzula egiaztatzen baduzu.

Gertaera sortzailearen data zein den zehazteko, honako hauek hartuko dira kontuan: hilabeteko itxarote epea betetzen den eguna, seihilekoko eskubidea agortzen den eguna edo eteteko arrazoia desagertzen den eguna.

52 urtetik gorako langileentzako langabeziagatiko sorospena jasotzeko eskubidea izango bazenu, horixe jasoko zenuke.

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarren arretarako telefonoan.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak

 

Iraupena eta zenbatekoa

Iraupena 6 hilabetekoa izango da eta sei hilabeteko epeka luzatu ahal izango da, ordura arte agortu duzun langabeziagatiko prestazioaren arabera eta zure adinaren arabera, betiere epe barruan eskatzen baduzu eta baldintzak betetzen badituzu, jarraian adierazi bezala:

 • 45 urtetik beherakoa bazara eta ordaindutakoaren araberako prestazioa gutxienez 4 hilabetez agortu baduzu, guztira 18 hilabetez jasotzeko eskubidea izango duzu.
 • 45 urtetik beherakoa bazara eta ordaindutakoaren araberako prestazioa gutxienez 6 hilabetez agortu baduzu, guztira 24 hilabetez jasotzeko eskubidea izango duzu.
 • 45 urtetik gorakoa bazara eta ordaindutakoaren araberako prestazioa 4 hilabetez agortu baduzu, guztira 24 hilabetez jasotzeko eskubidea izango duzu.
 • 45 urtetik beherakoa bazara eta ordaindutakoaren araberako prestazioa gutxienez 6 hilabetez agortu baduzu, guztira 30 hilabetez jasotzeko eskubidea izango duzu.

Langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioaren agortze-datan, adina beteta izan behar duzu derrigorrez. Jarraitutasunik gabeko langile finkoen kasuan, eskaeraren aurretiko urtean kotizatutako hilabete-kopuruaren baliokide izango da iraupena.

Langabeziagatiko sorospenaren hileko zenbatekoa Eragin Anitzeko Errenten Adierazle Publikoaren %80 da (Aurtengo urterako zenbatekoak).

Agortu duzun kotizaziopeko prestazioa jasotzeko eskubidea eman zuen lan-harremana lanaldi partzialarekin izan bada, laguntzaren zenbatekoa ehuneko berean murriztuko da.

52 urtetik gorako jarraitutasunik gabeko langile finkoei, erretiroaren gertakizunengatiko kotizazioa sorospena jasotzen den epe osoan zehar ordainduko zaie.

Sorospena hileko kuotetan (30 egunekoak) ordainduko da, hura jasotzeko baldintzak gertatu eta hurrengo hilabetearen 10. eta 15. egunaren artean. Salbuespenak salbuespen, adierazitako banku-erakundearen kontuan abonatuko da, kontu horren titularra izanez gero. 

 

Beharrezko dokumentazioa

Dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

 • Eskaera-eredu ofiziala.
 • Eskatzailearen eta berarekin bizi diren edo bere kargura dauden eta eskaeran agertzen diren ezkontidearen edo seme-alaben nortasun-agiria (erakustea nahikoa da datuak egiaztatzeko):
 • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
 • Espainian bizi diren atzerritarrak:
  • Europako Batasuneko nazionalak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaporte edo nortasun agiria.
  • Europar Batasuneko nazionalak ez direnak: Atzerritarren Nortasun Txartela (ANT), non AIZ ageri den, eta pasaportea.
 • TITULARRA zaren eta prestazioa jaso nahi duzun kontu-zenbakia agertzen den edozein banku-agiri.
 • Familialiburua edo, atzerritarrak badira, horren dokumentu baliokidea.
 • Erakunde kudeatzaileak halaxe eskatuko balu, errenten frogagiria aurkeztu beharko duzu.

Informazio gehiago aurkeztu beharreko dokumentazioari buruz

 

Noiz, non eta nola izapidetu

Eskaria aurkezteko epea 15 egun baliodunekoa da, eta itxarote-hilabetea betetzen denetik zenbatzen hasiko da. Itxarote-hilabetea ordaindutakoaren araberako prestazioa agortu eta hurrengo egunean zenbatzen hasiko da.

Sorospena jasotzeko eskubidea, itxarote-hilabetea bete eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da, betiere epe barruan eskatu bada. Epe hori igaro ondoren aurkezten bada eskaera, hori egin eta hurrengo egunetik eragina izango du luzapenaren eskubideak, eta bere iraupena murriztuko da, epean eta forman eskaera egin izan balitz eskubidearen sorrera gertatuko zen dataren eta eskaera benetan aurkeztu den dataren artean dauden hainbat egunetan.

Eskaera hauen bidez aurkeztu ahal izango duzu:

 

Dokumentazio