45 urte baino gehiago ditut eta ez dut familia-zamarik

Ordaindutakoaren araberako prestazioa amaitu duten, familia-erantzukizunik ez duten eta 45 urte edo gehiago dituzten langileei zuzendutako sorospena.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

 • Langabea izatea.
 • Prestazioa agortu eta hilabete bateko epean zehar, hots, jaso den prestazioa amaitu den datan (prestazioa kobratu den azken aldia baino lehen izango da beti) enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea, ordaindutakoaren araberako prestazioa agortu zenetik lanpostu-eskaintza egokirik ukatu izan gabe, eta lanbide-sustapenerako, lanbide-heziketarako edo lanbide-birmoldaketarako ekintzetan parte hartzea ukatu izan gabe, arrazoizko zergatiak direnean izan ezik. Izen-emateak sorospena jasotzen den aldi osoan zehar jarraitu beharko du.
 • Jarduera-konpromisoa sinatzea.
 • Ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioa agortua izatea.
 • Ordaindutakoaren araberako prestazioa agortzen den datan 45 urte beteta izatea.
 • Lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbatekoaren %75 baino gehiagoko errentarik ez izatea, aparteko bi ordainsarien zati proportzionalaz kanpo. (Aurtengo urterako zenbatekoak). Errentak etekin oso edo gordinaren arabera zenbatuko dira. Enpresa-jardueretatik, jarduera profesionaletatik, nekazaritza-jardueretatik, abeltzaintzatik edo jarduera artistikoetatik sortzen den etekina diru-sarreren eta haiek lortzeko gastuen arteko aldearen arabera zenbatuko da. Ondare-irabaziak ondare irabazien eta galeren arteko aldearen arabera zenbatuko dira.

Baldintzak, gertaera eragilea gertatzen den unean eta sorospena eskatzen den unean bete beharko dira; berriz hasteak eskatzen diren unean eta sorospena jasotzen den epean zehar ere.

Errentarik ez jasotzearen baldintza bete ezean, sorospena jaso ahal izango duzu urtebeteko epean (gertaera sortzailea gertatzen den egunetik zenbatean hasita) baldintza hori betetzen duzula egiaztatzen baduzu.

Gertaera sortzailearen data zein den zehazteko, honako hauek hartuko dira kontuan: hilabeteko itxarote epea betetzen den eguna edo eteteko arrazoia desagertzen den eguna.

Langileak 55 urte baino gehiagoko langileentzako langabeziagatiko sorospenerako eskubidea badu, hori jasoko du.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak 

 

Iraupena eta zenbatekoa

Iraupena

 • Sei hilabete.
 • Jarraitutasunik gabeko langile finkoen kasuan, eskaeraren aurretiko urtean langabeziagatik kotizatutako hilabete-kopuruaren baliokide izango da iraupena.

Zenbatekoa

Langabeziagatiko sorospenaren hileko zenbatekoa Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoaren (IPREM) %80koa da. (Aurtengo urterako zenbatekoak)

Agortu duzun ordaindutakoaren araberako prestazioa jasotzeko eskubidea eman zuen lan-harremana lanaldi partzialarekin izan bada, sorospenaren zenbatekoa ehuneko berean murriztuko da.

55 urtetik gorako jarraitutasunik gabeko langile finkoentzat, erretiroaren gertakizunengatik kotizazioa sorospena jasotzen den epe osoan zehar ordainduko da.

Sorospena hileko kuotetan (30 egunekoak) ordainduko da, hura jasotzeko baldintzak gertatu eta hurrengo hilabetearen 10. eta 15. egunaren artean. Salbuespenak salbuespen, adierazitako banku-erakundearen kontuan abonatuko da, baldin eta kontu horren titularra bazara. 

 

Beharrezko dokumentazioa

 • Eskaera-eredu ofiziala.
 • Eskatzailearen nortasun-agiria (aurkeztea nahikoa da, datu horiek baieztatzeko):
 • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
 • Espainian bizi diren atzerritarrak:
  • Erkidegokoak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaporte edo nortasun agiria.
  • Erkidegotik kanpokoak: Atzerritarren Nortasun Txartela (ANT), non AIZ ageri den, eta pasaportea.
 • TITULARRA zaren eta prestazioa jaso nahi duzun kontu-zenbakia agertzen den edozein banku-agiri.
 • Errenten frogagiria, erakunde kudeatzaileak hala eskatzen duen kasuetan baino ez.

Noiz, non eta nola izapidetu

Eskaera aurkezteko epea 15 egun baliodunekoa da, itxarote-hilabetea bete eta hurrengo egunetik aurrera, ordaindutakoaren araberako prestazioa agortzen denetik. Sorospena jasotzeko eskubidea, itxarote-hilabetea bete eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da, betiere epe barruan eskatu bada. Epe hori igaro ondoren aurkezten bada eskaera, hori egin eta hurrengo egunetik eragina izango du luzapenaren eskubideak, eta bere iraupena murriztuko da, epean eta forman eskaera egin izan balitz eskubidearen sorrera gertatuko zen dataren eta eskaera benetan aurkeztu den dataren artean dauden hainbat egunetan.

Eskaera aurkeztu dezakezu:

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak ebazpena eman behar du langabeziagatiko sorospenaren eskaera aurkeztu ondorengo 15 eguneko epean, eta ebazpen hori jakinarazi behar du ebazpen-datatik hasi eta 10 eguneko epean.

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarrei arreta emateko telefonoan: 901 119 999.

Dokumentazio