Itzuli aurretik Espainian kotizatu zuten emigratzaileak

Langabeziagatiko prestazioa jasoko da enplegua nahi gabe galtzen denean. Zenbatekoa lan egindako aldietan zehar egindako kotizazioen arabera kalkulatzen da. Gizarte Segurantzaren kotizazio hauek ere jasotzen ditu babesak: erretiroa, aldi baterako ezintasuna, baliaezintasuna, heriotza eta biziraupena, familiaren babesa eta osasun-laguntza.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

Legezko langabezia-egoeran egotea. 

Enplegu-eskatzaile gisa izena ematea, prestazioa jasotzen den bitartean izena emanda jarraitzea eta enplegua aktiboki bilatzeko jarrera ziurtatzea, baita lanpostu egokia onartzeko eta Jarduera-konpromisoa sinatzeko ere.

Emigratu aurreko sei urteetan Espainian gutxienez 360 egun kotizatuta izatea, baldin eta horiek aurreko eskubide baterako zenbatu ez badira.

Europako Esparru Ekonomikoko beste estaturen batean edo Suitzan langabeziagatiko prestaziorik ez jasotzea.

Kasu bakoitzean Espainian erretiro-pentsioa jasotzeko eskatzen den ohiko adina beteta ez izatea, kasu honetan izan ezik: langileak hori jasotzeko eskubiderik ez izatea eskatutako kotizazio-aldia ez egiaztatzeagatik.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak 

Iraupena eta zenbatekoa

 Iraupena

Azken 6 urteetan egindako kotizazioen arabera kalkulatzen da, aurreko prestazio baterako ez badira kontuan hartu. (Prestazioaren iraupena)  

Lanaldi partzialean lan egin baduzu, egun bakoitza, kotizatutako egun bat modura hartuko da, edozein dela lanaldia.

Zenbatekoa

Langabeziagatiko prestazioaren eguneko zenbatekoa oinarri arautzailearen %70ekoa da lehendabiziko sei hilabeteetan, kotizatutako azken 180 egunetako laneko gertakizunen oinarrien arabera kalkulatua, ordu estrak kanpo utzita, eta epe horretatik aurrera %50ekoa.

Prestazioaren gehieneko eta gutxieneko zenbatekoa ardurapeko seme-alaba kopuruaren arabera (aurtengo urterako datuak).

Zure prestazioaren zenbateko gordinari bi kenkari-mota aplikatuko zaizkio:

 • Gizarte Segurantzaren kotizazioa.
 • PFEZren konturako atxikipena, dagokionean. 

Ardurapeko seme-alabatzat hartzen dira 26 urtetik beherakoak eta adin horretatik gorakoak izan arren desgaitasunen bat dutenak, baita zurekin bizi diren eta hilean Lanbide arteko Gutxieneko Soldata gainditzen duten errentarik ez duten hartutako adingabeak. 

Langabeziagatiko prestazio eta sorospenaren ordainketa, salbuespenak salbuespen, zuk adierazitako finantza-erakundearen kontura egingo da (kontu horren titularra izan behar duzu)

 

Beharrezko dokumentazioa

 • Eskaera-eredu ofiziala.
 • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
 • Espainian bizi diren atzerritarrak:
  • Erkidegokoak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko nortasun agiri (edo pasaporte) zenbakia.
  • Erkidegotik kanpokoak: Atzerritarren Identifikazio-txartela (TIE), non AIZ ageri den, eta pasaportea.
 • Itzulitako emigratzailearen ziurtagiria, Gobernuko Lan eta Gizarte Gaietarako Ordezkaritzen eta Ordezkariordetzen Eremuetan edo Bulegoetan igorria, atzerrian lan egindako aldiak egiaztatzen dituen eta noiz itzuli den egiaztatzen duena.
 • Gobernu Ordezkaritzek edo Ordezkariordetzek igorritako ziurtagiria, itzulera-data eta atzerriko herrialdean lanean egindako denbora jasotzen dituena, edo U1 zein E-301 inprimakia, Europako Esparru Ekonomikoko kide den herrialde batetik edo Suitzatik etorriz gero, edota esteka-inprimakia, langabeziagatiko babesari buruzko hitzarmena egina duen herrialde batean lanean egindako aldiak jasotzen dituena.

 

Noiz, non eta nola izapidetu

Langileak enplegu-eskatzaile gisa izena eman beharko du bere bizilekuaren arabera dagokion Enplegu Bulegoan, atzerritik itzuli eta ondorengo hamabost egun balioduneko epean (itzulerako txartela edo beste egiaztagiriren bat aurkeztea komeni da), eta prestazioa eskatu beharko du, bere egoeraren arabera eskatzen zaizkion dokumentuak aurkeztuta. 

Atzerritik itzuli eta hamabost egun balioduneko epean aurkeztu beharko duzu eskaera, honako hauetako baten bidez:

 • SEPEren egoitza elektronikoa
 • Prestazio-bulegoan (SEPEren egoitza elektronikoan aurrez eskatutako hitzordua lortu ostean).
 • Erregistro publikoko edozein bulegotan edo
 • Administrazio postaren bidez.

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarrentzako arreta zerbitzuan: 901 119 999

Dokumentazio