Espetxetik atera naiz

Espetxetik atera bazara, ezagutu zeintzuk diren espetxetik ateratako pertsonentzako sorospenak lortzeko baldintzak eta informazio guztia.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

 • Langabea izatea.
 • Enplegu-eskatzaile gisa izena ematea espetxetik irten eta hilabeteko epean, hilabete batez inskribatuta egotea, jarduera-konpromisoa sinatzea eta sorospenak dirauen epe osoan izena emanda egotea.
 • Lanpostu-eskaintza egokirik ukatu ez izana, eta lanbide-sustapenerako, lanbide-heziketarako edo lanbide-birmoldaketarako ekintzetan parte hartzea ukatu ez izana, bidezko arrazoirik ez bada, enplegu-eskatzaile gisa izena eman zenetik.
 • Langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestaziorako eskubiderik ez izatea.
 • Espetxetik askatuta egotea; betiere, askatasun-gabetzea sei hilabete baino gehiagokoa izan bada.
 • Sorospen honen onuradun izan daitezke ere honako hauek:
  • Delitu bat egin izanagatik barneratze-zentro batean sei hilabete edo luzeagoz askatasunik gabe dauden adingabeak, eta kaleratzean 16 urte baino gehiago dituztenak.
  • Droga-menpekotasuna gainditzeko sei hilabete baino gehiagoz tratamendu bat egin ostean askatasun-gabetzearen aldia amaitu dutenak.
 • Langileak 55 urte baino gehiagoko langileentzako langabeziagatiko sorospena jasotzeko eskubidea badu, hori jasoko du.
 • Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren zenbatekoaren %75 baino gehiagoko errentarik ez izatea, aparteko bi ordainsarien zati proportzionalaz kanpo (Aurtengo urterako zenbatekoak). Errentak etekin oso edo gordinaren arabera zenbatuko dira. Enpresa-jardueretatik, jarduera profesionaletatik, nekazaritza-jardueretatik, abeltzaintzatik edo jarduera artistikoetatik sortzen den etekina diru-sarreren eta haiek lortzeko gastuen arteko aldearen arabera zenbatuko da. Ondare-irabaziak ondare irabazien eta galeren arteko aldearen arabera zenbatuko dira.

Baldintzak, gertaera eragilea gertatzen den unean eta sorospena eskatzen den unean bete beharko dira; baita horren luzapenak edo berriz hasteak eskatzen diren unean eta sorospena jasotzen den epean zehar ere.

Errentarik ez jasotzearen baldintza bete ezean, sorospena jaso ahal izango duzu urtebeteko epean (gertaera sortzailea gertatzen den egunetik zenbatean hasita) baldintza hori betetzen duzula egiaztatzen baduzu.

Gertaera sortzailearen data zein den zehazteko, honako hauek hartuko dira kontuan: hilabeteko itxarote epea betetzen den eguna, seihilekoko eskubidea agortzen den eguna edo eteteko arrazoia desagertzen den eguna.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak 

 

Iraupena eta zenbatekoa

Iraupena

Sei hilabete, iraupen berbereko beste bi epez luza daitezkeenak gehienez 18 hilabete arte.

Zenbatekoa

Langabeziagatiko sorospenaren hileko zenbatekoa Eragin Anitzeko Errenten Adierazle Publikoaren %80 da (Aurtengo urterako zenbatekoak).

Sorospena hileko kuotetan (30 egunekoak) ordainduko da, hura jasotzeko baldintzak gertatu eta hurrengo hilabetearen 10. eta 15. egunaren artean. Salbuespenak salbuespen, adierazitako banku-erakundearen kontuan abonatuko da, baldin eta kontu horren titularra bazara. 

 

Beharrezko dokumentazioa

Honako dokumentazio hau aurkeztu behar da:

 • Eskari-eredu ofiziala.
 • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
 • Espainian bizi diren atzerritarrak:
  • Erkidegokoak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaporte edo nortasun agiria.
  • Erkidegotik kanpokoak: Atzerritarren Nortasun Txartela (ANT), non AIZ ageri den, eta pasaportea.
 • TITULARRA zaren eta prestazioa jaso nahi duzun kontu-zenbakia agertzen den edozein banku-agiri.
 • Espetxeko Zuzendariaren ziurtagiria; bertan, zigorra betetzeagatik edo baldintzapeko askatasunagatik atera dela frogatu beharko da, baita espetxean sartzeko eta bertatik ateratzeko datak.
 • Enpresa-ziurtagiria, baldin eta askatasun-gabetzearen aldian lanik egin baduzu eta Enplegu Zerbitzu Publikoaren datu-basean halakorik agertzen ez bada.
 • Errenten frogagiria, erakunde kudeatzaileak hala eskatzen duen kasuetan baino ez.

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarrei arreta emateko telefonoan: 901 119 999.

Noiz, non eta nola izapidetu

Eskaria aurkezteko epea 15 egun baliodunekoa da, itxarote-hilabetea bete eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Espetxetik atera ostean enplegu-eskatzaileak izena ematen duen unean, orduan hasiko da. Espetxetik irten eta 30 eguneko epea dago izena emateko. 

Sorospena jasotzeko eskubidea, itxarote-hilabetea bete eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da, betiere epe barruan eskatu bada. Epe hori igaro ondoren aurkezten bada eskaera, hori egin eta hurrengo egunetik eragina izango du luzapenaren eskubideak, eta bere iraupena murriztuko da, epean eta forman eskaera egin izan balitz eskubidearen sorrera gertatuko zen dataren eta eskaera benetan aurkeztu den dataren artean dauden hainbat egunetan.

Eskaera aurkeztu dezakezu:

 

Dokumentazio