Urtebete baino gutxiago egin dut lan

Urtebete baino denbora gutxiagoz lan egin baduzu, langabeziagatiko sorospen bat jaso dezakezu, baina kontuan izan behar da haren iraupena kotizatutako hilabete-kopuruaren araberakoa izango dela, eta familia-erantzukizunen bat duzun ala ez ere izango da kontuan.

 

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

 • Langabezian eta legezko langabezia-egoeranegotea.
 • Enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea, prestazioa jasotzen den aldi osoan zehar izena emanda egotea eta jarduera-konpromisoasinatzea.
 • Gutxienez 3 hilabetez langabeziarako kotizatuta izatea, familia-erantzukizunak badituzu, edo gutxienez 6 hilabetez ez badituzu, eta 360 egunetara ez iristea. 360 egun horiek kotizatuta bazenitu, ordaindutakoaren araberako prestazioa jasotzeko eskubidea izango zenuke.
 • Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren zenbatekoaren %75 baino gehiagoko errentarik ez jasotzea, aparteko bi ordainsarien zati proportzionalaz kanpo (Aurtengo urterako zenbatekoak). Errenta oso edo gordinak kontuan hartuko dira. Enpresa-jardueretatik, jarduera profesionaletatik, nekazaritza-jardueretatik, abeltzaintzatik edo jarduera artistikoetatik sortzen den etekina diru-sarreren eta haiek lortzeko gastuen arteko aldea da. Ondare-irabaziak ondare irabazien eta galeren arteko aldea dira.

Baldintzak gertaera sortzailearen momentuan bete beharko dira, baita sorospenaren eskaera, haren luzapenak edo berrasteak aurkeztuko diren momentuan, eta sorospena jasotzen den denboraldian zehar ere.

Gertaera sortzailearen data zein den zehazteko, honako hauek hartuko dira kontuan: legezko langabezia egoera gertatzen den eguna, seihilekoko eskubidea agortzen den eguna edo eteteko arrazoia desagertzen den eguna.

Errenta eza edo, zure kasuan, familia-erantzukizunen baldintzak betetzen ez badituzu, sorospena jaso dezakezu gertaera sortzailearen datatik urte bateko epera baldintzak betetzen dituzula justifikatzen baduzu. Kasu horretan, sorospena jaso ahal izango duzu hura eskatu eta hurrengo egunetik aurrera, horren iraupena murriztu gabe.

55 urte baino gehiago badituzu,55 urtetik gorako langileentzako langabeziagatiko sorospenajasotzeko eskubidea duzu.

Lanaldi partzialeko lanak burutu badituzu, asteko lanegun-kopurua frogatzen duten kontratuak aurkeztu beharko dituzu.

Puntu hauek hartu beharko dituzu kontuan:

Ordaindutakoaren araberako prestazioaren kobrantza eten bazenuen 360 egun baino gutxiagoko epealdi horretan lan egiteko, prestazio horri berriro ekitea eskatu beharko duzu.

Langabeziagatiko sorospena eten baduzu 12 hilabetez baino gutxiago lan egiteko, sorospena berrekin beharko duzu. Hala ere, sorospen hori eteten duzun lehen aldia ez bada, lan egindako hainbat epe badituzu eta epeen baturak 360 egun edo gehiago ematen badu, orduan langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioberria eskatu beharko duzu.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak

Iraupena eta zenbatekoa

Iraupena

Iraupena honako faktore hauen araberakoa da: kotizatutako hilabete-kopurua eta familia-erantzukizunak izatea edo ez.

 • Familia-erantzukizunak badituzu:
  • 3, 4 edo 5 hilabete, 3, 4 edo 5 hilabete kotizatu badituzu, hurrenez hurren.
  • 21 hilabete, 6 hilabete edo gehiago kotizatu badituzu (kasu honetan, eskubidea sei hilabetez onartuko da, eta iraupen berdineko epez luzatu ahal izango da, azken iraupen osora heldu arte).
 • Familia-erantzukizunak ez badituzu: 6 hilabete, baldin eta 6 hilabete edo gehiago kotizatu baditu.

Jarraitutasunik gabeko langile finkoen kasuan, eskaeraren aurretiko urtean langabeziagatik kotizatutako hilabete-kopuruaren baliokide izango da sorospenaren iraupena.

Sorospen horren baiespenarako erabili diren kotizazioak ezingo dira kontuan hartu ondorengoko legezko langabezia-egoeran, ordaindutakoaren edo lagundutakoaren araberako prestazioa eskuratu ahal izateko.

Zenbatekoa

Langabeziagatiko sorospenaren hileko zenbatekoa eragin anitzeko errenten adierazle publikoaren %80 da (Aurtengo urterako zenbatekoak).

Lanaldi partzialeko lan bat galtzeagatiko langabeziaren kasuan, zenbateko hori azken kontratuan aurretik lan egindako orduen arabera jasoko da.

Sorospena jasotzen den bitartean, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) ordainduko ditu osasun-laguntzarako prestazioei eta, hala badagokio, familiaren babeserako prestazioei dagozkien Gizarte Segurantzaren kotizazioak.

55 urtetik gorako langileentzako langabeziagatiko sorospenaren kasuan, SEPEk erretiroarengatik ere kotizatu beharko du.

55 urtetik gorako jarraitutasunik gabeko langile finkoei erretiroagatik ere kotizatuko zaie. 55 urtetik behera badituzte eta 180 egunez edo gehiagoz kotizatu dutela egiaztatu badute, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak 60 egunez erretiroei dagozkien Gizarte Segurantzako kotizazioak ere ordainduko dizkie, sorospena jasotzeko eskubidea sortu den egunetik aurrera.

Kotizazioa aurreko ataletan esan diren kasuetarako ezarri dezagun, kotizazio-oinarria indarran dagoen gutxieneko kotizazio-tasa izango da.

Sorospena hileko kuotetan (30 egunekoak) ordainduko da, hura jasotzeko baldintzak gertatu eta hurrengo hilabetearen 10. eta 15. egunaren artean. Salbuespenak salbuespen, adierazitako kontuan abonatuko da, kontu horren titularra izanez gero.

 

Beharrezko dokumentazioa

Dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

 • Eskari-eredu ofiziala.
 • Eskatzailearen eta berarekin bizi diren edo bere ardurapean dauden eta eskabidean agertzen diren seme-alaben identifikazioa, nahikoa izango da hurrengo agiriren bat erakustea:
  • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
  • Espainian bizi diren atzerritarrak:
   • Europako Batasuneko nazionalak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaporte edo nortasun agiria.
   • Europar Batasuneko nazionalak ez direnak: Atzerritarren Nortasun Txartela (ANT), non AIZ ageri den, eta pasaportea.
 • Titularra zaren kontu-zenbakia dakarren edozein banku-agiri, zeinetan prestazioa jaso nahi duzun.
 • Familia-liburua edo dokumentu baliokidea atzerritarrak badira.
 • Enpresa-ziurtagiria, legezko enplegu-egoera egiaztatzen duena (enpresak Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikora bidali ez badu). Legezko langabezia-egoera egiaztatzeko enpresa-ziurtagiria nahikoa ez den kasuetarako, ezinbestekoa da egoera hori egiaztatzen duen beste agiriren bat aurkeztea.
 • Errenten frogagiria, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak halaxe eskatzen badu.
 • Aurkeztu beharreko dokumentazioari buruzko informazio gehiago.

 

Noiz, non eta nola izapidetu

Eskaera 15 egun balioduneko epean egin beharko duzu, legezko langabezia-egoera gertatu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita. 

Sorospena jasotzeko eskubidea, legezko langabezia-egoera gertatu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da. Enpresak lan-kontratua amaitu aurretik hartu gabeko oporrak ordaindu baditu, sorospena oporrak amaitu eta hurrengo egunean hasiko da. Eskaera epez kanpo aurkeztuz gero, eskubidea izango duzu eskaera egin eta hurrengo egunetik onar dadin. Kasu horretan, eskaera epe barruan eta eskatutako moduan egin izan balitz eskubidea sortuko litzatekeen egunetik eskaera egin den egunera arte doazen egun kopuruei dagokien prestazioa galduko da.

Eskaera aurkeztu dezakezu:

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarren arretarako telefonoan: 901 119 999

Dokumentazio