Buscador de especialidades formativas

Enténdese por especialidade formativa a agrupación de contidos, competencias profesionais e especificacións técnicas que responde a un conxunto de actividades de traballo enmarcadas nunha fase do proceso de produción e con funcións afíns.

As especialidades formativas de uso xeral, formación complementaria, formación modular e as especialidades formativas dirixidas á obtención de certificados de profesionalidade inclúense no ficheiro de especialidades do Servizo Público de Emprego Estatal para a súa xestión en todo o territorio nacional por calquera Administración competente.

As especialidades complementarias pertencen todas á Familia profesional de Formación Complementaria (FCO) e teñen a consideración de formación transversal en áreas que se consideran prioritarias tanto no marco da Estratexia Europea para o Emprego e do Sistema Nacional de Emprego como nas directrices establecidas pola Unión Europea. Considéranse áreas prioritarias as relativas a tecnoloxías da información e a comunicación, a prevención de riscos laborais, a sensibilización en ambiente, a promoción da igualdade, a orientación profesional e aquelas outras que se establezan pola Administración competente.

As especialidades de Certificado de profesionalidade teñen unha duración especificada na súa normativa reguladora.

No resultado da busca, móstranse as unidades de competencia, todos os módulos formativos coa súa duración e as unidades formativas do certificado correspondente, coa súa duración. As horas do certificado exclusivo das especialidades de certificado de profesionalidade, con alta igual ou superior a 2008, son as horas totais máis as horas do módulo de Prácticas Profesionais non Laborais.

  • Se a especialidade ten unidades formativas, as horas totais, presencial, distancia, teleformación serán igual á suma desas horas das unidades formativas dos distintos módulos, sen que se repita ningunha unidade formativa.
  • Se a especialidade non ten unidades formativas, as horas totais, presencial, distancia, teleformación serán igual ás sumas desas horas dos módulos formativos, eliminando as horas dos módulos repetidos.

Acceso ao buscador de especialidades formativas .