Prestacións

Publicacións nas que te informamos sobre como protexemos as persoas desempregadas.

Protección por desemprego de nivel contributivo: Prestación contributiva e pagamento único

Subsidios por desemprego

Colectivos especiais: Renda activa de inserción e vítimas de violencia de xénero ou doméstica

Traballadores eventuais agrarios en Andalucía e Estremadura

Outras situacións