CUANT?AS

Quanties relatives als valors mensuals i anuals:

  • del salari mínim interprofessional (SMI), d'acord amb l'establert en:   
  1. Reial decret 817 / 2021 , de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional para 2021 .  
  2. Real Decreto 231 / 2020 , de  4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020 .
  • de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) fixat en la Llei 11 / 2020 , de  30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat para 2021 .

Valors mensuals i anuals del SMI i de l'IPREM

2021 SMI IPREM
MENSUAL
  • Des de 01 de gener de 2021 fins a 31 de agost de 2021 950 00 €. .
  • Des de 01/09/2021 fins a 31/12/2021 965 : . 00 €.
564 , 90 €
ANUAL
  • Des de 01/01/2021 fins a 31/08/2021 13 : . 300 € ( 14 pagues).
  • Des de 01/09/2021 fins a 31/12/2021 13 : . 510 € ( 14 pagues).
6 . 778 , 8 €
Interès legal dels diners  
3 , 0 %  
Quantia mínima prestació contributiva Euros
Sense fills/as 527 , 24 €
1 fill/a o més 705 , 18 €
Quantia màxima prestació contributiva Euros
Sense fills/as 1 . 153 , 33 €
1 fill/a 1 . 318 , 10 €
2 fills/as o més 1 . 482 , 86 €
Quantia subsidi per desocupació (*)  i RAI Euros
80 % IPREM 451 , 92 €
Renda màxima d'accés a subsidi i RAI Euros
75 % SMI
  1. Des de 01/01/2021 fins a 31/08/2021 712 : . 50 €.
  2. Des de 01/09/2021 fins a 31/12/2021 723 : . 75 €.

(*) En el cas de desocupació per pèrdua d'un treball a temps parcial, aquesta quantia es percebrà en proporció a les hores prèviament treballades, excepte en el subsidi per a majors d'anys.. 52

Valores mensuales y anuales del SMI y del IPREM

Desde 01 de septiembre de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021 SMI IPREM
MENSUAL 965,00 € 564,90 €
ANUAL 13.510 € (14 pagas) 6.778,80 €
Desde 01 de enero de 2021 hasta 31 de agosto de 2021 SMI IPREM
MENSUAL 950.00 €. 564,90 €
ANUAL 13.300 € ( 14 pagas). 6.778,8 €

 

Interés Legal del Dinero:
3,0 %

 

Cuantía mínima prestación contributiva Euros
Sin hijos/as 527,24 €
1 hijo/a o más 705,18 €
Cuantía máxima prestación contributiva Euros
Sin hijos/as 1.153,33 €
1 hijo/a 1.318,10 €
2 hijos/as o más 1.482,86 €
Cuantía subsidio por desempleo (*)  y RAI Euros
80% IPREM 451,92 €
Renta máxima de acceso a subsidio y RAI Euros
75% SMI Desde 01/09/2021 hasta 31/12/2021: 723.75 €.
75% SMI Desde 01/01/2021 hasta 31/08/2021: 712.50 €.

(*) En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas, excepto en el subsidio para mayores de 52 años.