?C?MO PUC SOL��LICITAR EL FRACCIONAMENT DE PAGAMENT D'UN COBRAMENT INDEGUT?

Quan rebi la resolució d'haver percebut un cobrament indegut d'una prestació per desocupació, en la qual se li comunica la quantia exacta de la quantitat a retornar, podrà sol·licitar el pagament fraccionat d'aquesta quantia. Ho ha de fer per escrit davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i disposa d'un termini de 30 dies a partir de la notificació.

En la sol·licitud de fraccionament haurà de justificar els imports mensuals a retornar per les seves circumstàncies sociolaborals, mitjançant exposició de la seva situació econòmica, circumstàncies personals i la garantia per a la seva devolució.

El número de plazos no podrá exceder de sesenta mensualidades, salvo autorización de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. A la cantidad adeudada se le aplicará un recargo equivalente al interés de demora que se encuentre vigente en cada momento, durante el periodo de duración del fraccionamiento.

Una vegada resolta la sol·licitud de fraccionament se li enviarà una resolució en la qual constarà:

- L'import íntegre a retornar (principal).

- L'import dels interessos.

- L'import total a abonar.

- El nombre de venciments i la data del primer venciment.

- La quantia mensual a abonar.

- La data en què s'hauran de fer els pagaments.

- L'entitat bancària i el número de compte on realitzar el pagament.

Si no realitza l'ingrés de qualsevol de les quantitats fraccionades al seu venciment, es produirà l'immediat requeriment en via de manca de la totalitat de la quantia pendent d'ingrés, expedint la corresponent certificació de descobert.

Si realitza la sol·licitud de fraccionament transcorregut el termini voluntari, la quantitat deguda s'incrementarà amb els recàrrecs establerts legalment.