Seu electrónica

Com sigues si la meva sol·licitud de prestacions està aprovada o denegada?

Presentada la sol·licitud de prestacions, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) està obligat a dictar resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la a la persona interessada. Una vegada sigui resolta la seva sol·licitud de prestacions, rebrà al seu domicili o en el qual ens hagi facilitat per a les notificacions, la resolució del SEPE comunicant-li si la seva sol·licitud ha estat aprovada o denegada, indicant-li els motius en aquest últim cas.

No obstant això, a qualsevol moment, podrà informar-se sobre l'estat de tramitació del seu expedient:

  • A la pàgina Web del SEPE(si disposa de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.
  • En el nostre servei d'atenció telefònicaa la ciutadania.
  • En l'oficina de prestacions en la qual va presentar la seva sol·licitud, prèvia petició de cita (per telèfono a la Web del SEPE).

Si transcorreguts tres mesos des de la data de presentació de la seva sol·licitud, no ha rebut la resolució, podrà entendre que li ha estat denegada per silenci administratiu. En aquest cas, podrà presentar una reclamació prèvia a la via judicial.