Seu electrónica

Si incompleixo una obligació cobrant l'atur o el subsidi, quins documents puc aportar per justificar-ho?

Si incompleix les seves obligacions com a persona beneficiària de prestacions per desocupació, a causa de la seva assistència a processos de selecció per a una oferta d'ocupació o accions de formació, orientació, reconversió o inserció professional, podrà justificar l'incompliment mitjançant certificat segellat i signat per l'entitat corresponent.

Així mateix, (per la seva relació amb el punt tercer de l'article 37 i l'article 45 de l'Estatut dels Treballadors), podran ser justificades totes aquelles situacions que es contemplen en aquests articles per absentar-se del treball, per exemple, la incapacitat temporal (justificada mitjançant documentació emesa pel Sistema Públic de Salut) o el compliment d'un deure públic inexcusable (mitjançant document emès per l'òrgan convocant).

Recordi que en l'el cas d'incompliment d'una obligació que estigui justificat, ha de presentar-se en l'oficina de prestacions de forma immediata a la finalització de la causa que ho va provocar.