?QU? OBLIGACIONS TENEN LES EMPRESES EN MAT��RIA DE PRESTACIONS PER DESOCUPACI��?

La normativa estableix com a obligacions dels empresaris i les empresàries en aquesta matèria:

  • Cotitzar per l'aportació empresarial a la contingència de desocupació.
  • Ingressar les aportacions pròpies i les dels seus treballadors i treballadores íntegrament, sent responsables del compliment de l'obligació de cotització.
  • Proporcionar la documentación e información necesaria para el reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación del derecho a las prestaciones.
  • Lliurar a la persona treballadora el certificat d'empresa dintre del termini i en la forma escaient.
  • Abonar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) les prestacions satisfetes per est a les persones treballadores quan l'empresa hagués estat declarada responsable de la prestació per haver incomplit les seves obligacions en matèria d'afiliació, alta o cotització a la Seguretat Social.
  • Comunicar al SEPE la readmissió de la persona treballadora comiat, en el termini de cinc dies des que es produeixi. Així mateix, ingressar les prestacions que el SEPE hagi satisfet a les persones treballadores pel concepte de salaris de tramitació.