Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Què es considera renda

A l'efecte de percebre el subsidi per desocupació es consideren rendes o ingressos computables els béns, drets o rendiments que disposi la persona aturada i, si escau, els membres de la seva unitat familiar, derivats del treball, del cabdal mobiliari o immobiliari, de les activitats econòmiques i els de naturalesa prestacional, excepte les assignacions de la Seguretat Social per fills a càrrec i l'import de les quotes destinades al finançament del conveni especial amb l'Administració de la Seguretat Social.

Com a rendiments de treball es computa la quantitat bruta obtinguda com a salari per la realització d'un treball per compte d'altri, incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries, sense considerar els descomptes de Seguretat Social ni les retencions a compte de l'IRPF. Queda exclòs del còmput l'import corresponent a la indemnització legal que en cada cas procedeixi per l'extinció del contracte de treball amb independència que el pagament de la mateixa s'efectuï d'una sola vegada o de forma periòdica.

Les rendes que procedeixen d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques es computaran per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció.

Són rendes computables, de naturalesa prestacional, l'import de pensions i prestacions de la Seguretat Social, incloses les prestacions i subsidis per desocupació, d'altres prestacions públiques, etc. S'exclouen les assignacions de la Seguretat Social per fill a càrrec i l'import de les quotes destinades al finançament del conveni especial amb l'Administració de la Seguretat Social.

De la mateixa manera, han de computar-se els rendiments íntegres  (brut) del cabdal mobiliari, dineraris o en espècie, que provinguin d'elements patrimonials, béns o drets sempre que no siguin immobiliaris i no estiguin afectes a activitats econòmiques. Ex.: rendiment de comptes corrents.

Com a rendiments íntegres (brut) de capital immobiliari s'inclouen els que es derivin de l'arrendament o de drets d'ús sobre immobles rústics i urbans exclosa l'habitatge habitual. Ex.: lloguer d'un immoble.

Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Quan no s'acreditin rendiments efectius, es computaran els rendiments que puguin deduir-se del muntant econòmic del patrimoni, aplicant al seu valor l'interès legal dels diners vigents, amb l'excepció de l'habitatge habitualment ocupat per la persona treballadora i els béns les rendes dels quals hagin estat computades.