Seu electrònica

EURES en Institucions i Programes Europeus

Autoritat Laboral Europea (ELA)

La Autoridad Laboral Europea (en inglés, European Labour Authority, ELA) es  el organismo de la Unión Europea responsable de coordinar y apoyar la aplicación del Derecho laboral europeo, garantizando que las normas de la UE sobre movilidad laboral y coordinación de la seguridad social se apliquen de manera justa y efectiva. La Oficina Europea de Coordinación de EURES (ECO) está integrada en ELA.

ELA proporciona informació a través de:

EaSI

El capítol d'Ocupació i Innovació Social (EaSI) del Fons Social Europeu Plus (FSE +) té un pressupost de 762 milions d'euros.

Com a part del FSE + té els mateixos objectius que el FSE + amb el Pilar Europeu de Drets Socials com a marc principal.

Les principals polítiques prioritàries en les quals se centra EaSI són:

1 ) ocupació i habilitats/habilitats,

2 ) mercats laborals i mobilitat laboral,

3 ) protecció social i inclusió activa i

4 ) condicions laborals

Per contrarestar les deficiències del mercat laboral i desenvolupar un mercat laboral integrat en la UE, finança associacions i serveis transfronterers en regions transfrontereres, així com plans específics de mobilitat laboral en tota la UE amb la intenció de cobrir les vacants on s'hagin produït desequilibris del mercat laboral.

Single Digital Gateway

Single Digital Gateway és una passarel·la digital única en el marc de la UE que permet als ciutadans i a les empreses l'accés a informació, procediments i serveis d'assistència i resolució de problemes pel que fa a les normes de la Unió i les normes nacionals aplicables. Els actes d'execució es troben en procés d'elaboració.

ESCO

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) és la classificació europea multilingüe de capacitats, competències, qualificacions i ocupacions.