CATÀLEG D'ESPECIALITATS FORMATIVES

Catàleg d'Especialitats Formatives

Una Especialitat Formativa és l'agrupació de competències professionals, continguts, i especificacions tècniques que respon:

  • A un conjunt d'activitats de treball emmarcades en una fase del procés de producció i amb funcions afins.
  • A la adquisición de competencias transversales necesarias para el desempeño adecuado en el entorno y contexto profesional.

Cada especialitat formativa està adscrita a una família i àrea professional, i té assignat un determinat nivell de qualificació (nivells 1, 2, 3, 4 i 5). Les Especialitats Formatives poden ser:

  • Especialitats de l'oferta de formació formal: condueixen a l'obtenció de certificats de professionalitat. Un certificat de professionalitat acredita oficialment una qualificació professional i és expedit pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma. Al Catàleg hi ha actualment 583 especialitats formatives que es corresponen amb certificats de professionalitat.
  • Especialidades de la oferta de formación no formal: no están vinculadas a certificados de profesionalidad. Conducen a un diploma acreditativo o a un certificado de asistencia.

El Catàleg d'Especialitats Formatives és un instrument que inclou l'ordenació de tota l'oferta de formació, formal i no formal, desenvolupada en el marc del Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

Ordre TMS/ 283 / 2019 , de 12 de març, per la qual es regula el Catàleg d'Especialitats Formatives en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.