Seu electrónica

Soci/a treballat/a o de treball de caràcter estable en societat laboral

Pot sol·licitar i obtenir en un sol pagament fins a el 100 % de la prestació que li resti per percebre per adquirir accions o participacions d'una societat laboral en la qual vagi a treballar, així com per fer front a les despeses de constitució i posada en funcionament de la mateixa. No podrà finançar desemborsaments futurs o pagaments ajornats.

Si no va a obtenir tota la seva prestació pendent en un sol pagament d'aquesta forma, també pot sol·licitar simultàniament l'abonament mensual de l'import restant per subvencionar la seva cotització a la Seguretat Social durant el desenvolupament de l'activitat. Fins i tot, pot sol·licitar i obtenir exclusivament l'abonament mensual de tota la prestació pendent de percebre per subvencionar la seva cotització a la Seguretat Social.

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, de la que se deducirá el importe relativo al interés legal del dinero,  (Cuantías para este año)