Egoitza elektronikoa

Zer hartzen den errenta

Langabezia-sorospena jasotzeko ondorioetarako hartzen dira errenta edo sarrera konputagarriak, ondasun, eskubide edo etekinen langabezian dauden pertsonak duen eta, hala badagokio, familia-unitateko kideen,, lanaren ondoriozko higikorren edo higiezinen kapitalaren, jarduera ekonomikoen eta izaera izan ezik, gizarte segurantzako prestazio-esleipenak ardurapeko seme eta hitzarmen berezia finantzatzeko kuoten zenbatekoa gizarte segurantzaren administrazioarekiko.

Lan etekintzat hartzen dira kontuan, lortutako kopuru gordina soldata gisa besteren konturako lan bat egiteagatik, aparteko pagen zati proportzionala barne kontuan hartu gabe, gizarte segurantzaren deskontuak ez dira pfezren konturako atxikipenak. zenbaketa Gelditzen da dagokion zenbatekoa, kasu bakoitzean bidezkoa den legezko kalte-ordaina lan-kontratua iraungitzeagatik alde batera utzita kalte-ordain hori ordainketa bakarrean edo aldian-aldian.

Datozen errentak jarduera enpresarial, profesional, nekazaritzako, abeltzaintzako edo artistikoak arabera konputatuko dira sarrera eta gastuen arteko diferentzia hori lortzeko.

Errentak dira, izaera, gizarte segurantzaren prestazioak eta prestazio-pentsioen zenbatekoa barne, langabeziagatiko prestazioen eta subsidioen beste prestazio publikoak, etab.) kanpo gelditzen dira gizarte segurantzaren esleipenak seme-alaba ardurapean izateagatik eta hitzarmen berezia finantzatzeko kuoten zenbatekoa gizarte segurantzaren administrazioarekiko.

Era berean, konputatu dira etekin osoetatik (gordina) kapital higikorraren etekinak, diruzkoak nahiz gauzazkoak, ondare-elementuetatik, ondasunak edo eskubideak ez badira behintzat higiezinen eta jarduera ekonomikoei atxikita ez badaude. adibidez: kontu korronteak.

Etekin osoak gisa (gordina) eratorritako kapital higiezinaren ere sartzen dira, alokairuan edo erabiltzeko eskubidea higiezin landatar eta hiritarrak, ohiko etxebizitza aparte utzita. Adb.: higiezin bat alokatzea.

Ondare irabaziak arteko diferentziaz konputatuko dira diren ondare irabazi eta galerak.

Egiaztatzen ez denean, kendu egin daitezkeen etekinak etekin eraginkorrak zenbatuko dira, diru-kopuru aplikatuz ondarearen balioa indarrean dagoen legezko etxebizitza erabilera izan ezik, normalean hartzen duen langilea eta ondasunen errentak konputatu diren dituzten.

Errenta guztiak titularrari egozten dira, baina ustiapenetik datozenak ondasun baten jabetza esklusiboko ezkontideetako baten, ezkontzako erregimen irabazpidezkoa den, erdibana egotziko zaie ezkontideetako bat.