Egoitza elektronikoa

Sarrera eta gastuen aurrekontua.

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Ekitaldian20190000ko aurrekontuko ekitaldi luzatu da2018

IzenaZenbatekoa
Kapitulua1Zuzeneko zergak eta kotizazio sozialak: 22.586.804,71
Kapitulua3(Tasak, prezio publikoak eta beste sarrera batzuk 476.979,06
Kapitulua4Transferentzia arruntak: 481.209,83
Kapitulua5Ondarezko diru-sarrerak: 98,08
Kapitulua6Inbertsio errealen inorenganatzea: 3.001,81
Kapitulua7Kapital-transferentziak. 0,00
Kapitulua8Aktibo finantzarioak: 58.294,00
Guztira 23.606.387,49
Jatorria

Jarduera uzteko zerbitzua

224.M

Langabeentzako prestazioak

251.M

Lan-egonkortasuna bultzatzea eta gizarteratzea

241.A

Enplegurako prestakuntza

241.B

Transferentzia.

000.X

Guztira
Kapitulua1langileak:- 244.086,32 23.490,96 23.435,38- 291.012,66
Kapitulua2Zerbitzu eta ondasun Arruntak ere:- 34.823,53 20.167,59 20.167,60- 75.158,72
Kapitulua3Finantzaketa:- 79,20 160,56- 239-76 239,76
Kapitulua4Transf. arruntak: 15.219,60 17.410.855,90 3.326.962,37 2.283.275,88 184.008,58 23.220.322,33
Kapitulua6Inbertsioak:- 11.597,67 2.725,91 4.000,00- 18.323,58
Kapitulua7Hiriburua: Transf.--- 353,00- 353,00
Kapitulua8Aktibo finantzarioak:- 738,00 56,00-- 794,00
Guztira 15.219,60 17.702.180,62 3.373.563,39 2.331.231,86 184.008,58 23.606.204,05