DEREITO DE OPCIÓN

Cando o dereito á prestación extíngase por realizar un traballo por conta allea de polo menos 360 días e apróbese  unha nova prestación por desemprego, a persoa traballadora poderá optar, por escrito e no prazo de dez días desde o recoñecemento, entre reabrir o dereito inicial polo período que lle restaba e as bases, porcentaxes e topes que lle correspondían, ou percibir a prestación xerada polas novas cotizacións efectuadas.

Cando do traballador opte por reabrir o dereito inicial as cotizacións que xeraron aquela prestación pola que non optase non poderán computarse para o recoñecemento dun dereito posterior, de nivel contributivo ou asistencial. Se opta por percibir a nova prestación, a anterior xa non poderá recuperarse.

O dereito de opción tamén poderá exercerse en www.sepe.es.

No entanto, se a prestación atópase suspendida, pero desde a data do seu recoñecemento traballouse e cotizado ao desemprego durante 360 ou máis días non consecutivos, renovando entre eles dita prestación, desde o 28 de decembro da 2020 persoa traballadora poderá elixir entre reabrir o dereito inicial ou percibir a prestación xerada polas novas cotizacións efectuadas. Nese caso, se elixe renovar o dereito inicial, as novas cotizacións si poderán computarse para o recoñecemento dun dereito posterior, pero se elixe percibir a nova prestación a anterior quedará definitivamente extinguida e sen posibilidade de recuperala.

Se a prestación por desemprego suspendeuse  pola realización dun traballo por conta propia, e tras o cesamento en leste, a persoa traballadora tivese dereito á protección por cesamento de actividade, poderá optar entre percibir esta ou reabrir o dereito á prestación por desemprego.

Se se opta pola prestación anterior, as cotizacións que xeraron a nova prestación pola que non optou non poderán terse en conta para aprobar un dereito posterior. Se opta pola nova prestación, a anterior quedará definitivamente extinguida e sen posibilidade de recuperarse.