SE ESTOU A COBRAR O PARO E A EMPRESA OPTA POLA MI��A READMISI?N TRAS DECLARAR UN XULGADO O MEU DESPEDIMENTO IMPROCEDENTE, ?QU? SUCEDE CO QUE COBREI DE PARO?

Cando a súa empresa, no prazo de cinco días desde a notificación da sentenza, elixise readmitirlle, deberá abonarlle os salarios que deixase de cobrar desde a data do despedimento ata a notificación da sentenza (fixaraos a propia sentenza ao declarar a súa nulidade ou improcedencia).

O empresario ou a empresaria deberán solicitar o alta na Seguridade Social desde a data do despedimento ou extinción inicial e cotizar á Seguridade Social polo período correspondente.

As cantidades que percibise en concepto de prestacións por desemprego consideraranse indebidas por causa allea a vostede. A empresa ingresaraas ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) (prestación neta abonada) e restaraas dos salarios que vostede non percibise e que lle debe abonar, co límite da suma dos mesmos.

Se ao SEPE cónstalle que a empresa depositou no xulgado os salarios pendentes de percibir por Ud. e que por devandito motivo esta non puido deducir dos mesmos as prestacións indebidamente percibidas por Ud., reclamaralle a devolución das devanditas prestacións.

Se a contía percibida como prestación por desemprego supera os salarios de tramitación, a diferenza de cobro indebido reclamaráselle a vostede.