Sede electrónica

Se estou a cobrar o paro e a empresa opta pola miña readmisión tras declarar un xulgado o meu despedimento improcedente, que sucede co que cobrei de paro?

Cando a súa empresa, no prazo de cinco días desde a notificación da sentenza, elixise readmitirlle, deberá aboarlle os salarios que deixase de cobrar desde a data do despedimento ata a notificación da sentenza (fixaraos a propia sentenza ao declarar a súa nulidade ou improcedencia).

O empresario ou a empresaria deberán solicitar o alta na Seguridade Social desde a data do despedimento ou extinción inicial e cotizar á Seguridade Social polo período correspondente.

As cantidades que percibise en concepto de prestacións por desemprego consideraranse indebidas por causa allea a vostede. A empresa ingresaraas ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) (prestación neta aboada) e restaraas dos salarios que vostede non percibise e que lle debe aboar, co límite da suma dos mesmos.

Se ao SEPE cónstalle que a empresa depositou no xulgado os salarios pendentes de percibir por Vde. e que por este motivo esta non puido deducir dos mesmos as prestacións indebidamente percibidas por Vde., reclamaralle a devolución das este prestacións. 

Se a contía percibida como prestación por desemprego supera os salarios de tramitación, a diferenza de cobro indebido reclamaráselle a vostede.