Sede electrónica

Impuxéronme unha sanción dun mes sen prestación, renovarame o SEPE a prestación ou teño que solicitala eu?

Se foi sancionado cun mes sen prestación, esta seralle renovada de oficio por parte do Servizo Público Emprego Estatal cando finalice o período de suspensión, sempre que siga en desemprego, non esgotase a prestación e manteña a súa inscrición como demandante de emprego, ademais de cumprir co resto dos requisitos esixidos.

Máis información sobre infraccións e sancións en: “Obrigas, infraccións e sancións”.