Sede electrónica

Que prazo ten o Servizo Público de Emprego Estatal para contestar á miña solicitude de paro

Unha vez que vostede presentou a solicitude de prestación por desemprego e sempre que non lle falte documentación, o Servizo Público de Emprego Estatal deberá resolver a súa solicitude no prazo dos 15 días seguintes á data en que a entregou e enviarlle a notificación no prazo de días 10 a partir da data en que ditase dita resolución.

Se pasados tres meses desde que presentou a solicitude da prestación, non recibiu resposta á este solicitude, esta considerarase desestimada por silencio administrativo, polo que vostede xa podería interpor reclamación previa á vía xudicial.