Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Se non estou de acordo con a prestación aprobada ou coa denegación, que prazo teño para reclamación previa? Que prazo ten o SEPE para contestar? Se non contesta, que prazo teño para demandar ante o Xulgado do Social?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Se non estás de acordo con a resolución de aprobación da túa solicitude de prestación por desemprego ou coa denegación, poderás presentar unha reclamación previa ante o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), no prazo de trinta días desde a notificación da resolución sobre a prestación solicitada, se foi expresa, ou desde que transcorran tres meses desde que presentaches a solicitude sen recibir a notificación da resolución, entendéndose entón que foi denegada por silencio administrativo.

Debes presentar a reclamación por escrito. Nela farás constar o teu nome e apelidos, a túa identificación persoal, a dirección para efectos de notificacións (se fose distinta á achegada na solicitude da prestación), o acto que recorres e a razón da súa impugnación, así como o lugar, a data, a túa firma e o órgano, centro ou unidade administrativa á que dirixes dita reclamación.

Poderás acompañar á reclamación previa a documentación que estimes oportuna para mellor defensa dos teus intereses.

O SEPE deberá contestar á reclamación no prazo de corenta e cinco días. Se transcorre este prazo sen que se produza resolución expresa, entenderase desestimada a reclamación por silencio administrativo. Neste caso, se queres interpor demanda ante o Xulgado do Social, tes un prazo de trinta días a contar desde o día en que se entenda denegada a túa reclamación por silencio administrativo. Se contesta en prazo denegándoche a túa reclamación, a demanda deberase presentar no prazo de días 30 desde a notificación da denegación.