Sede electrónica

Se non estou de acordo con a prestación aprobada ou coa denegación, que prazo teño para reclamación previa? Que prazo ten o SEPE para contestar? Se non contesta, que prazo teño para demandar ante o Xulgado do Social?

Se non está de acordo con a resolución de aprobación da súa solicitude de prestación por desemprego ou coa denegación, poderá presentar unha reclamación previa ante o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), no prazo de trinta días desde a notificación da resolución sobre a prestación solicitada, se foi expresa, ou desde que transcorran tres meses desde que presentou a solicitude sen recibir a notificación da resolución, entendéndose entón que foi denegada por silencio administrativo.

Debe presentar a reclamación por escrito. Nela fará constar o seu nome e apelidos, a súa identificación persoal, a dirección para efectos de notificacións (se fose distinta á achegada na solicitude da prestación), o acto que recorre e a razón da súa impugnación, así como o lugar, a data, a súa firma e o órgano, centro ou unidade administrativa á que dirixe dita reclamación.

Poderá acompañar á reclamación previa a documentación que estime oportuna para mellor defensa dos seus intereses.

O SEPE deberá contestar á reclamación no prazo de corenta e cinco días. Se transcorre este prazo sen que se produza resolución expresa, entenderase desestimada a reclamación por silencio administrativo. Neste caso, se quere interpor demanda ante o Xulgado do Social, ten un prazo de trinta días a contar desde o día en que se entenda denegada a súa reclamación por silencio administrativo.