Sede electrónica

Información sobre o Brexit

O 31 pasado de xaneiro do 2020 Reino Unido abandonou formalmente a Unión Europea (UE), pasando a adquirir a condición de terceiro "Estado", entrando en vigor o Acordo de Retirada do Reino Unido da Unión Europea que estableceu un período transitorio ata 31 o de decembro de , 2020 durante o cal se mantivo a aplicación do acervo comunitario ao Reino Unido.

Próximo ao cumprimento do este prazo, o  24 de decembro de , 2020  asinouse, o Acordo de Relación Futura (ARF) ou Acordo de Comercio e Cooperación entre a UE e o Reino Unido que se aplicou de maneira provisional a partir do 1 de xaneiro de e, 2021 tras a ratificación polo Parlamento Europeo, entrou en vigor con carácter definitivo o  1 de maio de .. 2021

No capítulo das prestacións por desemprego, o Acordo de de 24 decembro de incluíu 2020 o Protocolo de Coordinación da Seguridade Social que se aplicará ás persoas que residan legalmente nun Estado membro ou no Reino Unido. Así mesmo, establece que se aplicará a persoas, incluíndo apátridas e persoas refuxiadas, que estean ou estivesen suxeitas á lexislación dun ou varios Estados, así como aos membros da súa familia e ás súas sobrevivientes.

En relación coa normativa comunitaria, o Protocolo prevé o seguinte:

  • Os nacionais do Reino Unido que residan legalmente en España poderán facer valer todas as cotizacións efectuadas nos Estados membros da Unión Europea, incluído o Reino Unido, sempre que o  último traballo tivese  lugar en España.
  • Os nacionais dos Estados membros da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo e de Suíza poderán facer valer as cotizacións efectuadas no sistema da Seguridade Social británico, sempre que o último traballo tivese lugar en España.
  • En relación ás persoas traballadoras que retornen do Reino Unido a partir do 1 de xaneiro de , 2021 que non se atopen na situación anterior de conformidade co Acordo de Relación Futura, poderán acceder á Renda Activa de Inserción regulada polo Real Decreto 1369 / 2006 , nos termos previstos nas este normas. (Ver: Renda Activa de Inserción para persoas emigrantes retornadas (RAI))

Traballos realizados en países do ámbito UE/EEE/Suíza

Se realizou un traballo nun país de ámbito comunitario, pode facer uso dos períodos cotizados para acceder a prestacións por desemprego noutros países da Unión Europea (UE), do Espazo Económico Europeo (EEE) e en Suíza.

Para acceder á protección por desemprego en España, teranse en conta, ademais das cotizacións efectuadas en España, o que cotizase noutros países da UE/EEE e en Suíza.

Para demostrar os este períodos, debe presentar o formulario Ou 1 , facilitado pola institución competente do Estado onde realizou o traballo que pretende xustificar.

Pode solicitalo antes de regresar a España á institución competente do país onde efectuou as súas cotizacións ou presentar a solicitude a través da súa oficina do Servizo Público de Emprego Estatal en España.

Se reducirá la duración de la prestación que se le apruebe en España en tantos días como haya cobrado dicha prestación en cualquier otro país del ámbito comunitario.

As persoas que non sexan nacionais de países da UE/EEE nin de Suíza poden utilizar os períodos cotizados nestes (excepto en Dinamarca, Suíza, Islandia, Noruega e Liechtenstein) para cobrar prestacións por desemprego, sempre que teñan dereito a residir e a traballar legalmente no territorio do Estado membro onde soliciten ditas prestacións.

Traballos realizados en España

Poderá facer uso dos períodos cotizados á Seguridade Social española para cobrar prestacións por desemprego noutro país da UE/EEE ou en Suíza.

Deberá acreditar o tempo cotizado en España co formulario Ou 1 , proporcionado pola oficina do Servizo Público de Emprego Estatal. Pódeo solicitar vostede ou ben reclamalo a España a institución competente do país onde solicite o cobro da prestación por desemprego.

Tramitación: 

Para tramitar o pedimento do documento Ou 1 ante o Servizo Público de Emprego Estatal deberá porse en contacto coa Dirección Provincial onde realizou o seu último traballo en España.  

Traballos realizados en países non pertencentes ao ámbito comunitario pero cos que existe un convenio para facer uso dos períodos cotizados: Australia

No caso de países que non pertencen ao ámbito comunitario, pero cos que España asinou un Convenio de Seguridade Social que permite totalizar os períodos de seguro, de ocupación ou de cotización para o acceso a prestacións por desemprego (na actualidade redúcese a Australia), deberá solicitar ante o Servizo Público de Emprego Estatal que a institución australiana competente expida o documento AUS/E 1 , para xustificar o tempo que vostede cotizase no este país.

Para más información puede llamar a los teléfonos de atención a la ciudadanía

Se vostede está a percibir unha prestación e permaneceu rexistrada ou rexistrado como demandante de emprego en España durante 4 semanas como mínimo, e trasládase a buscar emprego a un país da UE/EEE ou a Suíza, pode exportar dita prestación durante 3 meses, con posibilidade de prorrogala por outros 3 meses.

Para iso debe:

  • Solicitar a autorización de despraza miento y el documento U 2 na súa oficina de prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal.
  • Inscribirse como demandante de emprego no outro Estado membro no prazo do sete días posteriores á data en que deixe de estar a disposición dos servizos públicos de emprego españois.

O pago da prestación seguirase realizando polo mesmo sistema que durante a súa residencia en España.

As persoas que non sexan nacionais da UE/EEE nin de Suíza, poden exportar a prestación para buscar traballo na UE/EEE (excepto en Dinamarca, Islandia, Noruega e Liechtenstein) ou en Suíza, se xustifican, coa correspondente autorización de residencia ou traballo, que poden inscribirse nos seus servizos de emprego e que van realizar legalmente un traballo.

As persoas que non sexan nacionais da UE/EEE nin de Suíza e que cumpran as condicións, poderán exportar as prestacións por desemprego ao Reino Unido, en aplicación do Regulamento CE 859 / 2003 , que permite a exportación por un período de meses 3 sen posibilidade de prórroga.

Acceda aquí a outra información.