Seu electrónica

He retornat a Espanya després del meu treball a Gibraltar i no he treballat en últim lloc a Espanya, a què tinc dret?

1 .-Elsespanyols i espanyolesque hagueren traslladat de forma efectiva la seua residència a Gibraltar i acrediten, almenys, dotze mesos de treball allí en els últims sis anys, sempre que complisquen la resta de requisits exigits, podran accedir al subsidi de persona emigrant retornada.
2 .-Les persones emigrants retornades també, podran, accedir al Programa de Renda Activa d'Inserció – RAI, si tenen 6 mesos treballats des de l'última eixida d'Espanya i són majors d'anys. 45  
3 .-Si té suficients cotitzacions anteriors a l'eixida d'Espanya ( 360 dies) poden percebre la prestació per desocupació de nivell contributiu sempre que no s'hagueren utilitzat per a un altre dret anterior.
Podrà acreditar les cotitzacions a Gibraltar aportant l'O 1 o el Certificat d'Emigrant Retornat.