QUIN DOCUMENT HE DE PORTAR A UK PERQUÈ TINGUEN EN COMPTES LES MEUES COTITZACIONS ESPANYOLES?

Haurà de sol·licitar al SEPE el document O 1 abans de la seua eixida d'Espanya. 
Si no porta l'O 1 quan vaja a realitzar la sol·licitud de la seua prestació per desocupació en Regne Unit, la institució britànica de desocupació sol·licitarà la informació de les seues cotitzacions per mitjans telemàtics a Espanya.