Seu electrónica

Quines situacions són incompatibles amb la parada i el subsidi per desocupació?

La prestació i el subsidi per desocupació són incompatibles:

  • En general amb el treball retribuït per compte d'altri a temps complet o situacions assimilades que suposen estar dins de qualsevol règim de la Seguretat Social, encara que no estiga previst cotitzar per desocupació, amb l'excepció del subsidi que perceben les persones majors d'anys 52 amb un contracte a temps complet de forma indefinida o temporal, sempre que la seua durada siga superior a 3 mesos.
  • Amb el treball per compte propi, encara que no implique alta en algun dels règims de la Seguretat Social, excepte:
    • Si es percep la prestació per desocupació de nivell contributiu i s'ha cessat amb caràcter total i definitiu en l'activitat laboral, aquesta prestació és compatible amb el treball per compte propi o la incorporació a una societat laboral o cooperativa de treball associat de nova creació. En este cas, el temps màxim de compatibilización és 270 de dies o el temps inferior que quede per percebre de la prestació.
  • Amb activitats d'investigació retribuïdes que suposen dedicació exclusiva.
  • Con el ejercicio retribuido de cargos públicos o sindicales electos que supongan dedicación exclusiva.
  • Amb les pensions o prestacions econòmiques de la Seguretat Social incompatibles amb el treball.
  • Quan per activació de les persones reservistas voluntàries de l'exèrcit, estes realitzen exercicis d'instrucció, ensinistrament, o presten servicis o participen en cursos de formació i perfeccionament, i siguen retribuïdes per açò, podran compatibilitzar-ho amb la prestació o subsidi que estiguen percebent.
  • Amb qualsevol altra situació que implique percepcions econòmiques públiques que substituïsquen retribucions deixades de percebre pel cessament en una activitat, mantenint-se un vincle administratiu o laboral.

La persona beneficiària està obligada a comunicar al Servici Públic d'Ocupació Estatal qualsevol dels casos d'incompatibilitat descrits, amb la finalitat de que suspenga el pagament de la prestació o subsidi.