COBRAMENT MÉS DE PARADA ELS MESOS DE 31 DIES?

El Servici Públic d'Ocupació Estatal li abona la prestació o subsidi per desocupació per mensualitats de trenta dies, tal com establix la normativa vigent, dins del mes immediat següent al que corresponga la meritació.