COM ES CALCULA L'IMPORT DE LA PARADA SI HE TINGUT DIVERSOS CONTRACTES AMB PERCENTATGES DE JORNADA DIFERENTS EN ELS ÚLTIMS 6 MESOS?

L'import de la prestació per desocupació es calcula segons la base reguladora; esta és la mitjana de les bases de cotització dels últims 180 dies de treball anteriors al cessament. La quantia de la prestació per desocupació durant els primers 180 dies serà el % 70 de la base reguladora, a partir del 181 dia serà el % 50 d'aquesta base.

Els imports resultants d'eixe càlcul no poden ser inferiors al topall mínim ni superiors al topall màxim establit en la Llei segons l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) (quanties per a enguany), i segons es tinguen o no fills o filles a càrrec.

Si en els últims 180 dies cotitzats, ha tingut diversos contractes a temps parcial amb percentatges de temps de treball diferents, les quanties màximes i mínimes de la prestació es determinaran tenint en compte l'IPREM i la mitjana d'hores treballades durant eixe període, ponderant-se tal mitjana en relació amb els dies cotitzats en cada ocupació a temps parcial o complet durant aquest període.