COBRE EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ, PODEN PERCEBRE-HO MÉS MEMBRES DE LA MEUA UNITAT FAMILIAR?

Si està cobrant el subsidi per desocupació sí poden percebre-ho altres membres de la seua unitat familiar, sempre que complisquen els requisits exigits (responsabilitats familiars i rendes, si escau).