PER A SOL·LICITAR UN SUBSIDI, COM JUSTIFIQUE ELS INGRESSOS D'UNA PERSONA DE LA MEUA FAMÍLIA QUE ÉS TREBALLADORA AUTÒNOMA?

Si alguna de les persones que formen la seua unitat familiar treballa per compte propi, els rendiments que obtinga com a conseqüència de les activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes, artístiques o unes altres, es computaran per la diferència entre els ingressos i els gastos necessaris per a obtindre aquests ingressos.

Es tindran en compte els rendiments nets mensuals obtinguts i no els rendiments nets reduïts.

La justificació de les rendes d'una persona treballadora autònoma que pertanga a la seua família es realitzarà mitjançant:

  • La declaració de pagament fraccionat corresponent al període vençut de declaració immediatament anterior al moment de la sol·licitud del subsidi de desocupació: model 131 (estimació objectiva), si el rendiment net es determina mitjançant la modalitat de mòduls, o model 130 , si es determina conformement al mètode d'estimació directa.
  • A falta de la documentació anterior, declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) presentada per la persona treballadora autònoma, corresponent a l'últim període impositiu.

Pot sol·licitar el subsidi per desocupació:

  • Presencialment: en l'oficina de prestacions que li corresponga segons el seu domicili, prèvia petició de cita a través d'Internet o cridant per telèfon .
  • A través de la Web del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), sempre que dispose de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve.