Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

He trobat un treball

Amb caràcter general, el treball, siga per compte d'altri o per compte propi, és incompatible amb el cobrament de la prestació o el subsidi per desocupació.

Si quan es produïsca una situació que cause la suspensió o l'extinció de la prestació o el subsidi, no la comuniques al Servici Públic d'Ocupació Estatal i seguixes percebent la prestació de forma indeguda, es considera infracció greu que se sanciona amb l'extinció de la prestació o del subsidi.

Existixen diferents opcions o programes de compatibilitat de la prestació amb el treball, és a dir, situacions en les quals és possible treballar alhora que es percep una prestació o subsidi, tal com s'indica a continuació:

 

La norma general establix que si estàs cobrant una prestació contributiva o un subsidi per desocupació i comences a treballar per compte d'altri a temps complet, s'interromp el pagament de la prestació:

 • Si el contracte dura menys de 360 dies, quan este finalitze, pots sol·licitar la represa de la prestació que es va interrompre en començar el treball.
 •  Si el contracte dura 360 dies o més temps, i estaves cobrant la prestació contributiva, quan finalitze el contracte, pots triar entre dos possibilitats: tornar a cobrar la prestació que es va interrompre en començar el treball o sol·licitar una nova prestació contributiva.

El dret a la prestació que tenies aprovada s'extingix si es realitza un treball per compte d'altri de durada igual o superior a dotze mesos. No obstant açò, si se't reconeix una nova prestació per desocupació sense haver esgotat la prestació anterior, podràs triar entre reobrir la prestació anterior (pel temps que li restava, amb les bases, el percentatge i els topalls que et corresponien), o percebre la prestació generada per les noves cotitzacions efectuades. Has de sol·licitar-ho per escrit en el termini de 10 dies des de l'aprovació de la prestació.

Si elijes la prestació anterior, les cotitzacions que van donar lloc a la nova prestació per la qual no has optat, no es tindran en compte per a accedir a una prestació posterior.

 • Si el que estaves cobrant era el subsidi per desocupació i has tingut més contractes des que es va iniciar el subsidi i entre aquests contractes i el que acabes d'acabar es reunix un mínim de 360 dies, o si el contracte dura 360 o més dies, s'ha de sol·licitar una prestació de nivell contributiu en lloc de la represa del subsidi que es té interromput, perquè la prestació per desocupació contributiva és prioritària.

Persones beneficiàries de prestacions per desocupació quan les empreses s'acullen al programa de substitució de persones treballadores en formació

Podran compatibilitzar els subsidis per desocupació amb el treball per compte d'altri les persones treballadores aturades majors de cinquanta-dos anys, inscrites en les oficines d'ocupació, beneficiàries de qualsevol dels subsidis arreplegats en l'article 215 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Hauran de complir els següents requisits:

Ser contractats a temps complet i de forma indefinida o temporal.

La durada del contracte ha de ser superior a tres mesos.Lesajudesque podran rebre per les persones beneficiàries del subsidi seran les següents:
 • Abonament mensual del 50 per 100 de la quantia del subsidi, durant la vigència del contracte, amb el límit màxim del doble del període pendent de rebre del subsidi.
 • Abonament en un sol pagament, de tres mesos de la quantia del subsidi si el treball que origina la compatibilitat obliga a la persona beneficiària a canviar de lloc habitual de residència.
 • En el cas de cessament en el treball, i sempre que no es reunisquen els requisits d'accés a la prestació contributiva per desocupació, ni s'haja esgotat la durada del subsidi, per a mantindre la seua percepció la persona treballadora haurà de comunicar el cessament en l'oficina d'ocupació en el termini dels quinze dies següents al mateix obtenint, sempre que es reunisquen els requisits exigits, aquest subsidi pel total de la seua quantia. Es considerarà com a període consumit de dret la mitat del període en el qual es va compatibilitzar el subsidi amb el treball.
 • No s'aplicarà la compatibilitat prevista en esta disposició quan es tracte de contractes d'inserció o de contractes subvencionats per l'Institut Nacional d'Ocupació a l'empara del Programa de foment d'ocupació agrària, establit en el Reial decret 939 / 1997 , de 20 de juny, o quan la contractació siga efectuada per:
 • Empreses que tinguen autoritzat expedient de regulació d'ocupació en el moment de la contractació
 • Empreses en les quals la persona aturada beneficiària del subsidi per desocupació haja treballat en els últims dotze mesos.

Tampoc s'aplicarà la compatibilitat prevista en este programa quan es tracte de contractacions que afecten al cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, o si escau, per adopció, fins al segon grau inclusivament, de l'empresari o empresària o d'els qui ostenten càrrecs de direcció o siguen membres dels òrgans d'administració de les entitats o de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat, així com les que es produïsquen amb estos últims.

Pot obtindre més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadania.
 

Si has aconseguit un treball mentre perceps la prestació, en el moment en què sàpies que va a produir-se, comunica-ho en:

 • La Seu Electrònica del SEPE, si disposa de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.
 • El servici d'atenció telefònica, de dilluns a divendres en horari de 9 14 a hores.
 • L'oficina d'ocupació després de l'obtenció de cita prèvia en la Seu Electrònicadel Servici Públic d'Ocupació Estatal o per telèfon.