Seu electrónica

Informació sobre el Brexit

El 31 passat de gener del 2020 Regne Unit va abandonar formalment la Unió Europea (UE), passant a adquirir la condició de "tercer Estat", entrant en vigor l'Acord de Retirada del Regne Unit de la Unió Europea que va establir un període transitori fins al de 31 desembre de 2020 , durant el qual s'ha mantingut l'aplicació del cabal comunitari al Regne Unit.

Pròxim al compliment d'aquest termini, el  24 de desembre de 2020 , es va firmar, l'Acord de Relació Futura (ARF) o Acord de Comerç i Cooperació entre la UE i el Regne Unit que es va aplicar de manera provisional a partir del de 1 gener d'i, 2021 després de la ratificació pel Parlament Europeu, va entrar en vigor amb caràcter definitiu el  1 de maig de 2021 .

En el capítol de les prestacions per desocupació, l'Acord 24 de de desembre d'ha 2020 inclòs elProtocol de Coordinació de la Seguretat Socialque s'aplicarà a les persones que residisquen legalment en un Estat membre o en el Regne Unit. Així mateix, establix que s'aplicarà a persones, incloent apàtrides i persones refugiades, que estiguen o hagen estat subjectes a la legislació d'un o diversos Estats, així com als membres de la seua família i als seus supervivents.

En relació amb la normativa comunitària, el Protocol preveu el següent:

  • Els nacionals del Regne Unit que residisquen legalment a Espanya podran fer valdre totes les cotitzacions efectuades en els Estats membres de la Unió Europea, inclòs el Regne Unit, sempre que el  últim treball haja tingut lloc a Espanya.
  • Els nacionals dels Estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i de Suïssa podran fer valdre les cotitzacions efectuades en el sistema de la Seguretat Social britànic, sempre que l'últim treball haja tingut lloc a Espanya.
  • En relació a les persones treballadores que retornen del Regne Unit a partir del de 1 gener de 2021 , que no es troben en la situació anterior de conformitat amb l'Acord de Relació Futura, podran accedir a la Renda Activa d'Inserció regulada pel Reial decret 1369 / 2006 , en els termes previstos en aquestes normes. (Veure: Renda Activa d'Inserció para persones emigrants retornades (RAI))

Treballs realitzats en països de l'àmbit UE/EEE/Suïssa

Si ha realitzat un treball en un país d'àmbit comunitari, pot fer ús dels períodes cotitzats per a accedir a prestacions per desocupació en altres països de la Unió Europea (UE), de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i a Suïssa.

Per a accedir a la protecció per desocupació a Espanya, es tindran en compte, a més de les cotitzacions efectuades a Espanya, la qual cosa haja cotitzat en altres països de la UE/EEE i a Suïssa.

Per a demostrar aquests períodes, ha de presentar el formulari U1 , facilitat per la institució competent de l'Estat on va realitzar el treball que pretén justificar.

Pot sol·licitar-ho abans de tornar a Espanya a la institució competent del país on va efectuar les seues cotitzacions o presentar la sol·licitud a través de la seua oficina del Servici Públic d'Ocupació Estatal a Espanya.

Es reduirà la durada de la prestació que se li aprove a Espanya en tants dies com haja cobrat aquesta prestació en qualsevol altre país de l'àmbit comunitari.

Les persones que no siguen nacionals de països de la UE/EEE ni de Suïssa poden utilitzar els períodes cotitzats en estos (excepte a Dinamarca, Suïssa, Islàndia, Noruega i Liechtenstein) per a cobrar prestacions per desocupació, sempre que tinguen dret a residir i a treballar legalment en el territori de l'Estat membre on sol·liciten aquestes prestacions.

Treballs realitzats a Espanya

Podrà fer ús dels períodes cotitzats a la Seguretat Social espanyola per a cobrar prestacions per desocupació en un altre país de la UE/EEE o a Suïssa.

Haurà d'acreditar el temps cotitzat a Espanya amb el formulari U1 , proporcionat per l'oficina del Servici Públic d'Ocupació Estatal. Ho pot sol·licitar vosté o bé reclamar-ho a Espanya la institució competent del país on sol·licite el cobrament de la prestació per desocupació.

Tramitació: 

Per a tramitar la petició del document U1 davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal haurà de posar-se en contacte amb la Direcció Provincial on va realitzar el seu últim treball a Espanya.  

Treballs realitzats en països no pertanyents a l'àmbit comunitari però amb els quals existix un conveni per a fer ús dels períodes cotitzats: Austràlia

En el cas de països que no pertanyen a l'àmbit comunitari, però amb els quals Espanya ha firmat un Conveni de Seguretat Social que permet totalitzar els períodes de segur, d'ocupació o de cotització per a l'accés a prestacions per desocupació (en l'actualitat es reduïx a Austràlia), haurà de sol·licitar davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal que la institució australiana competent expedisca el document AUS/E1 , per a justificar el temps que vosté haja cotitzat en aquest país.

Per a més informació pot cridar als telèfons d'atenció a la ciutadania
 

Si estàs percebent una prestació i has romàs inscrita o inscrit com a demandant d'ocupació a Espanya durant 4 setmanes com a mínim, i es trasllada a buscar ocupació a un país de la UE/EEE o a Suïssa, pots exportar aquesta prestació durant 3 mesos, amb possibilitat de prorrogar-la per altres 3 mesos.

Per a açò has de:

  • Sol·licitar l'autorització de desplaça miento y el documento U 2 en la teua oficina de prestacions del Servici Públic d'Ocupació Estatal.
  • Inscriure't com a demandant d'ocupació en l'altre Estat membre en el termini dels set dies posteriors a la data en què deixes d'estar a la disposició dels servicis públics d'ocupació espanyols.

El pagament de la prestació se seguirà realitzant pel mateix sistema que durant la teua residència a Espanya.

Les persones que no siguen nacionals de la UE/EEE ni de Suïssa, poden exportar la prestació per a buscar treball en la UE/EEE (excepte a Dinamarca, Islàndia, Noruega i Liechtenstein) o a Suïssa, si justifiquen, amb la corresponent autorització de residència o treball, que poden inscriure's en els seus servicis d'ocupació i que van a realitzar legalment un treball.

Les persones que no siguen nacionals de la UE/EEE ni de Suïssa i que complisquen les condicions, podran exportar les prestacions per desocupació al Regne Unit, en aplicació del Reglamente CE 859 / 2003 , que permet l'exportació per un període de 3 mesos sense possibilitat de pròrroga.

Accedisca ací a una altra informació.