Seu electrónica

Què es considera renda

A l'efecte de percebre el subsidi per desocupació es consideren rendes o ingressos computables els béns, drets o rendiments que dispose la persona aturada i, si escau, els membres de la seua unitat familiar, derivats del treball, del cabdal mobiliari o immobiliari, de les activitats econòmiques i els de naturalesa prestacional, excepte les assignacions de la Seguretat Social per fills a càrrec i l'import de les quotes destinades al finançament del conveni especial amb l'Administració de la Seguretat Social. 

Com a rendiments de treball es computa la quantitat bruta obtinguda com a salari per la realització d'un treball per compte d'altri, incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries, sense considerar els descomptes de Seguretat Social ni les retencions a compte de l'IRPF. Queda exclòs del còmput l'import corresponent a la indemnització legal que en cada cas procedisca per l'extinció del contracte de treball amb independència que el pagament de la mateixa s'efectue d'una sola vegada o de forma periòdica.

Les rendes que procedixen d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques es computaran per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció.

Són rendes computables, de naturalesa prestacional, l'import de pensions i prestacions de la Seguretat Social, incloses les prestacions i subsidis per desocupació, d'altres prestacions públiques, etc. S'exclouen les assignacions de la Seguretat Social per fill a càrrec i l'import de les quotes destinades al finançament del conveni especial amb l'Administració de la Seguretat Social.

De la mateixa manera, han de computar-se els rendiments íntegres  (brut) del cabdal mobiliari, dineraris o en espècie, que provinguen d'elements patrimonials, béns o drets sempre que no siguen immobiliaris i no estiguen afectes a activitats econòmiques. Ex.: rendiment de comptes corrents.

Com a rendiments íntegres (brut) de capital immobiliari s'inclouen els que es deriven de l'arrendament o de drets d'ús sobre immobles rústics i urbans exclosa la vivenda habitual. Ex.: lloguer d'un immoble.

Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Quan no s'acrediten rendiments efectius, es computaran els rendiments que puguen deduir-se del muntant econòmic del patrimoni, aplicant al seu valor l'interés legal dels diners vigents, amb l'excepció de la vivenda habitualment ocupada per la persona treballadora i els béns les rendes dels quals hagen sigut computades.

Totes les rendes s'imputen al seu titular, però les derivades de l'explotació d'un bé de propietat exclusiva d'un dels cònjuges, si el règim matrimonial és el de gananciales, s'imputaran per mitat a cadascun dels cònjuges.