Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Soc una persona treballadora del camp

El sistema de protecció per desocupació prevista per al col·lectiu del Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris, presenta algunes característiques pròpies segons vagen dirigides a les persones treballadores fixes, fixes discontínues o eventuals.

Si bé les persones treballadores fixes i fixes discontínues podran accedir a les prestacions i subsidis per desocupació, en les mateixes condicions que qualsevol persona treballadora per compte d'altri no agrària del Règim General de la Seguretat Social, el col·lectiu de treballadors eventuals no podrà accedir al subsidi per desocupació.

A partir del de 17 març de 2022 , les persones treballadores amb contracte de fix discontinu incloses en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social que desenvolupen esta activitat en les comunitats autònomes d'i Andalucía Extremadura , quan deixen de prestar servicis per haver finalitzat o haver-se interromput l'activitat intermitent o de temporada de l'empresa o quan se suspenga l'activitat per causes econòmiques, tecnològiques o de força major, o quan després d'eixes situacions cessen involuntàriament en un treball eventual agrari, a l'efecte de la protecció per desocupació tindran la consideració tant de persones treballadores fixes discontínues com a treballadores eventuals del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

Per açò, sempre que reunisca la resta dels requisits exigits en cada cas podrà optar:
a) Per les prestacions per desocupació de nivell contributiu o assistencial, sent la durada dels subsidis la mateixa que per a la resta de persones treballadores del règim general.
b) Pel subsidi per desocupació en favor de les persones treballadores eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social, inclòs el subsidi especial de les persones treballadores majors d'anys, 52 o, si escau, per la renda agrària, en favor de les mateixes persones, considerant a la persona treballadora com a eventual agrària.

Amb caràcter general, i no solament als de determinar si es té cobert el mínim de jornades reals cotitzades exigides per a accedir al subsidi SEASS o a la Renda Agrària, es tindran en compte totes les jornades reals cotitzades en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social, qualsevol que siga el seu nombre, com a persona treballadora fixa discontínua agrària i com a persona treballadora eventual agrària, sempre que:
− no hagen sigut computades per a obtindre un dret anterior, a la prestació per desocupació, als subsidis per desocupació o a la renda agrària, i
 − s'hagen cobert en 12 els mesos naturals immediatament anteriors a la situació de desocupació.

També es prendran en consideració les jornades reals cotitzades a l'efecte de la durada i quantia dels drets que pogueren correspondre'ls (disp. transitòria. 2 ª del RD 5/1997 i arts. 4 i 5 del RD 426/2003).

No s'inclouran en el còmput de rendes de la persona  sol·licitant o beneficiària, ni dels membres de la unitat familiar, les obtingudes pel treball agrari com a persona treballadora per compte d'altri de caràcter fix discontinu.

Les persones treballadores eventuals que residisquen en les comunitats autònomes d'i Extremadura Andalucía podran tindre dret al subsidi per a eventuals agrícoles (si han percebut el mateix en algun dels tres anys naturals immediatament anteriors a la data de sol·licitud i complixen la resta de requisits), o en cas de no tindre dret a este subsidi, podran accedir a la renda agrària.

En els següents vincles podrà obtindre informació específica sobre cadascun dels drets:

El pagament d'estes prestacions per desocupació es realitzarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que vosté indique, sempre que siga titular de la mateixa.