SOC UNA PERSONA TREBALLADORA DEL CAMP

El sistema de protecció per desocupació prevista per al col·lectiu del Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris, presenta algunes característiques pròpies segons vagen dirigides a les persones treballadores fixes, fixes discontínues o eventuals.

Si bé les persones treballadores fixes i fixes discontínues podran accedir a les prestacions i subsidis per desocupació, en les mateixes condicions que qualsevol persona treballadora per compte d'altri no agrària del Règim General de la Seguretat Social, el col·lectiu de treballadors eventuals no podrà accedir al subsidi per desocupació.

Les persones treballadores eventuals que residisquen en les Comunitats Autònomes d'i Extremadura Andalusia podran tindre dret al subsidi per a eventuals agrícoles (si han percebut el mateix en algun dels tres anys naturals immediatament anteriors a la data de sol·licitud i complixen la resta de requisits), o en cas de no tindre dret a este subsidi, podran accedir a la renda agrària.

Així mateix, les persones treballadores fixes discontínues que residisquen i realitzen la seua activitat a Andalusia i Extremadura , tindran consideració tant de persones treballadores fixes discontínues com d'eventuals quan es troben en alguna de les següents circumstàncies:

  1. Situació de desocupació per haver-se interromput l'activitat de temporada de l'empresa.
  2. Quan l'activitat se suspenga per causes econòmiques, tecnològiques o de força major.
  3. Quan, després de les situacions anteriors, cessen de forma involuntària en un treball eventual agrari.

En els següents vincles podrà obtindre informació específica sobre cadascun dels drets:

El pagament d'estes prestacions per desocupació es realitzarà, excepte excepcions , mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que vosté indique, sempre que siga titular de la mateixa.