SUBSIDI PARA PERSONES EMIGRANTS RETORNADES

És un subsidi al que tenen dret les persones espanyoles emigrants retornades de determinats països en els quals han treballat, sempre que no tinguen dret a la prestació contributiva per haver cotitzat per desocupació menys de 360 dies en 6 els anys anteriors a la seua eixida d'Espanya.

Requisits

 • Ser persona aturada.
 • Ser persona trabajadora española emigrante retornada de países no pertenecientes a la Unión Europea , Espacio Económico Europeo o Suiza.
 • Romandre inscrit o inscrita durant un mes com a demandant d'ocupació. La inscripció haurà de mantindre's durant tot el període de durada del subsidi.
 • Subscriure el compromís d'activitat .
 • Haver treballat com a mínim 12 mesos en els últims sis anys des de la seua última eixida d'Espanya, en països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa.
 • No tindre dret a la prestació contributiva per desocupació per cotitzacions que tinguera acumulades en els sis anys anteriors a la seua eixida d'Espanya.
 • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries. (Quanties per a enguany). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se en el moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seues pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reunix el requisit de manca de rendes podrà obtindre el subsidi si dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho complix.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es complisca el termini d'espera d'un mes o la de l'esgotament del dret semestral, o la de la finalització de la causa de suspensió.

Obligacions, infraccions i sancions

Durada i quantia

Durada

Esta ajuda es concedix durant sis mesos, prorrogables per altres dos períodes d'igual durada, fins a un màxim de 18 mesos, si es mantenen els requisits.

Quantia

L'import que es percep és el % 80 de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) mensual vigent a cada moment. ( Quanties per a enguany ).

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que corresponga la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions , mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indique, sempre que siga titular de la mateixa. 

Documentació necessària

 • Model oficial de sol·licitud .
 • Identificación de la persona solicitante e hijos/as que conviven o están a su cargo que figuren en la solicitud, (bastará con la exhibición de los documentos):
  • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Qualsevol document bancari en el qual figure el número de compte de la qual sigues TITULAR, i on desitge percebre la prestació.
 • Certificat de persona emigrant retornada expedit per les Àrees o Dependències de Treball i Immigració de les Delegacions o Subdelegacions del Govern en el qual conste:
  • la data de la tornada,
  • el temps treballat en el país estranger,
  • el període d'ocupació cotitzada, si escau,
  • i que l'interessat no té dret a prestacions per desocupació en aquest país.
 • Si li'l demanen en l'oficina d'ocupació haurà d'entregar un justificant de rendes.

Quan, on i com ho tramite

Quan el treballador torna a Espanya disposa de 30 dies per a inscriure's com a demandant d'ocupació, i a partir d'aquesta inscripció és necessari  figurar un mes inscrit, l'anomenat “mes d'espera”, sense rebutjar oferta d'ocupació adequada ni negar-se a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional. Una vegada transcorregut el mes, s'obri un termini de 15 dies per a sol·licitar l'ajuda.

El dret al subsidi naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es complisca el mes d'espera, sempre que se sol·licite dins del termini. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, reduint-se la seua durada en tants dies com medien entre la data en què haguera tingut lloc el naixement del dret, d'haver-se sol·licitat dins del termini establit i en la forma escaient i aquella en què efectivament s'haguera formulat la sol·licitud.

La sol·licitud es podrà presentar a través de la pàgina https://sede.sepe.gob.es, en l'oficina de prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia en la seu electrònica del SEPE o en el telèfon 919 26 79 70 ), en qualsevol oficina de registre públic o dirigint-la per correu administratiu.