Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Subsidi para persones emigrants retornades

És un subsidi al que tenen dret les persones espanyoles emigrants retornades de determinats països en els quals han treballat, sempre que no tinguen dret a la prestació contributiva per haver cotitzat per desocupació menys de 360 dies en 6 els anys anteriors a la seua eixida d'Espanya.

Requisits

  • Ser persona aturada.
  • Ser persona treballadora espanyola emigrant retornada de països no pertanyents a la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu o Suïssa.
  • Romandre inscrit o inscrita durant un mes com a demandant d'ocupació. La inscripció haurà de mantindre's durant tot el període de durada del subsidi.
  • Subscriure l´acord d'activitat.
  • Haver treballat com a mínim 12 mesos en els últims sis anys des de la seua última eixida d'Espanya, en països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa.
  • No tindre dret a la prestació contributiva per desocupació per cotitzacions que tinguera acumulades en els sis anys anteriors a la seua eixida d'Espanya.
  • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries (Quanties per a enguany). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se en el moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seues pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reunix el requisit de manca de rendes podrà obtindre el subsidi si dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho complix.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es complisca el termini d'espera d'un mes o la de l'esgotament del dret semestral, o la de la finalització de la causa de suspensió.

Obligacions, infraccions i sancions