Seu electrónica

Situació legal de desocupació

Situacions legals de desocupació són les causes per les quals finalitza o se suspèn la relació laboral que no depenen de la voluntat de la persona treballadora.

Permeten a les persones treballadores accedir a les prestacions per desocupació, sempre que reunisquen els requisits exigits.

A continuació s'enumeren les situacions legals de desocupació.

 • Acomiadament.
 • Finalització de la relació de treball per defunció, jubilació o incapacitat de l'empresària o empresari.
 • Finalització del contracte per circumstàncies de la producció, del contracte formatiu o del contracte per substitució de persona treballadora.
 • Finalització de la relació laboral per motius inherents a la persona treballadora en el sector de la construcció.
 • Cessament per no superar el període de prova a instàncies de l'empresari o empresària, sempre que l'extinció de la relació laboral anterior haja sigut per situació legal de desocupació o haja transcorregut tres mesos des de la mateixa.
 • Finalització del període d'activitat productiva.
 • Suspensió o reducció de la jornada laboral per ERTE o per resolució judicial en procediment concursal
 • Finalització de la relació administrativa temporal de personal funcionari d'ocupació i personal contractat administratiu.
 • Cessament com a sòcia o soci treballador d'una cooperativa en període de prova, expulsió improcedent, o cessament temporal o definitiu en l'activitat de la cooperativa per causes econòmiques, tecnològiques, organitzatives, de producció o per força major, finalització del vincle societari de durada determinada.
 • Extinció o suspensió de la relació de treball per pròpia decisió de la víctima de violència de gènere o sexual en veure's obligada a abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència d'aquesta violència.
 • Decisió de la persona treballadora de finalitzar la relació laboral per alguna de les causes següents:
  • Modificació substancial  de les condicions de treball (horari, jornada, règim de treball a torns, sistema de remuneració i quantia salarial, funcions, quan excedisquen dels límits de la mobilitat funcional).
  • Falta de pagament o retard continuat del pagament del salari, o incompliment greu de les seues obligacions per part de l'empresari.
  • Trasllat del centre de treball que exigisca canvi de residència.
 • Extinció del contracte de treball de la persona treballadora empleada de la llar per alguna de les següents causes, sempre que estiguen justificades:
  a) Disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment dels seus gastos per circumstància sobrevinguda.

  b) Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindisca de la persona treballadora de la llar.

  c) El comportamiento de la persona trabajadora que fundamente de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora.

A més existixen altres circumstàncies qualificades com a situacions legals de desocupació que no deriven de la finalització o suspensió d'un contracte de treball, són les següents:

 • La tornada des de l'estranger d'una persona treballadora espanyola emigrant.
 • L'alliberament d'un centre penitenciari o d'internament per compliment de condemna o llibertat condicional.
 • La declaració de plenament capaç o d'incapacitat permanent parcial, com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació d'incapacitat en els graus de total, absoluta o gran invalidesa.