Seu electrónica

Situacions assimilades a l'alta

Es consideraran situacions assimilades a l'alta les que produïxen els mateixos efectes que un alta efectiva en la Seguretat Social respecte a la meritació de la prestació, i són les següents:

  • L'excedència forçosa per càrrec públic o sindical.
  • L'alliberament de presó per compliment de condemna o llibertat condicional.
  • La tornada de les persones treballadores emigrants.
  • El trasllat o desplaçament temporal per l'empresa fora del territori nacional.
  • La finalització de la relació laboral en un període de vaga i/o tancament patronal legals.
  • La situació d'incapacitat temporal, sense obligació de cotitzar, així com la d'invalidesa provisional.
  • La situació d'excedència per període no superior a tres anys per a atendre a cura de cada fill o filla i la situació d'excedència per a la cura de familiars.
  • La situació de la persona treballadora durant el període corresponent a vacacions anuals retribuïdes que no hagen sigut gaudides amb anterioritat a la finalització del contracte.
  • La situació de les persones treballadores fixes discontínues que no siguen cridades en reiniciar-se l'activitat.

En el cas de trobar-se en situació assimilada a l'alta, per a calcular la durada de la prestació per desocupació, l'inici del període de sis anys anteriors a la situació legal de desocupació retrocedirà tant temps com s'haja romàs en aquesta situació.