Seu electrónica

Agències de col·locació

Definició i actuació de les agències de col·locació

Les agències de col·locació, regulades en el Reial decret 1796 / 2010 , de 30 de desembre, són entitats públiques o privades, que realitzen activitats que tenen per finalitat proporcionar un treball a les persones aturades. Per a aconseguir esta fi valoraran perfils, aptituds o coneixements de les persones aturades i també poden realitzar actuacions relacionades amb la cerca d'ocupació, tals com l'orientació, informació professional o selecció de personal.

Les agències de col·locació són un instrument tant del Servici Públic d'Ocupació Estatal com dels Servicis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes, que estos poden utilitzar en la mesura que consideren necessari perquè les persones que busquen ocupació ho troben en el menor termini possible.

Dins del marc del Sistema d'Informació dels Servicis Públics d'Ocupació (SISPE) s'ha creat un espai telemàtic comú, a fi d'integrar el conjunt de la informació proporcionada pels diferents Servicis Públics d'Ocupació respecte de les agències de col·locació, així com la informació que estes agències subministren.

Si una entitat vol desenvolupar activitats d'agència de col·locació a partir del de 5 juliol de 2014 ja no serà necessària la prèvia autorització de cap Servici Públic d'Ocupació, en virtut de la modificació operada pel Reial decret-llei 8 / 2014 , de 4 de juliol, però abans d'iniciar la seua activitat haurà de presentar una declaració responsable al Servici Públic d'Ocupació competent.

L'agència de col·locació haurà de presentar la declaració responsable inicial davant el Servici Públic d'Ocupació que corresponga d'acord amb els següents criteris: 

  • En qualsevol Comunitat Autònoma on tinga algun centre de treball.   
  • Agències de col·locació que operen exclusivament per mitjà telemàtics, en la Comunitat Autònoma que considere. 
  • En el SEPE, si exclusivament té centres de treball en les Ciutats Autònomes de Ceuta i/o Melilla, o bé, tenint centre de treball a Ceuta i/o Melilla i alguna Comunitat Autònoma, l'agència opte per presentar la declaració responsable en el SEPE. 

Col·laboració amb els Servicis Públics d'Ocupació

L'actuació de totes les agències de col·locació estarà coordinada pels Servicis Públics d'Ocupació, però no totes les agències de col·locació tindran la condició de col·laboradores d'un o diversos Servicis Públics d'Ocupació.

Les agències de col·locació col·laboren amb els Servicis Públics d'Ocupació quan existisca un instrument jurídic (conveni de col·laboració) que regule esta relació. La col·laboració amb els Servicis Públics d'Ocupació es pot desenvolupar mitjançant contractació administrativa, concessió de subvencions públiques, o qualsevol altra forma jurídica ajustada a la normativa estatal i autonòmica.

Les agències de col·locació que col·laboren amb els Servicis Públics d'Ocupació prestaran els seus servicis de forma gratuïta als treballadors i a les empreses, ja que els seus servicis es remuneraran pels respectius Servicis Públics d'Ocupació, en els termes establits en el respectiu conveni de col·laboració.

Accés a la xarxa d'agències