Seu electrónica

Capitaliza tu prestación

La capitalització o pagament únic de la prestació per desocupació és una mesura per a facilitar iniciatives d'emprenedoria i d'ocupació autònoma, mitjançant l'abonament anticipat de la prestació per desocupació pendent de percebre.

A continuació, en esta mateixa pàgina, pots trobar informació sobre què és la capitalització, els requisits i la forma de presentació de la sol·licitud, la documentació que s'ha d'aportar, així com la destinació que s'ha de donar als diners rebuts i les obligacions contretes.

Què és?

Es tracta d'una mesura per a fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació autònoma entre persones que estiguen percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu, abonant el valor actual de l'import de la prestació que reste per percebre a aquelles persones beneficiàries que pretenguen:

  • Incorporar-se de forma estable com a socis/as treballadors/as o de treball en cooperatives o en societats laborals, encara que hagen mantingut un vincle contractual previ amb aquestes societats, independentment de la seua durada o constituir-les.
  • A partir del de 01 setembre de 2023 , adquirir la condició de persona sòcia treballadora o de treball en la societat laboral o cooperativa amb la qual mantenen una relació laboral de caràcter indefinit, sempre que reunisquen tots els requisits per a ser persona beneficiària de la prestació per desocupació de nivell contributiu, excepte el d'estar en situació legal de desocupació.
  • Desenvolupar una activitat com a persones treballadores autònomes. No s'inclouran en este cas els qui es donen de alta com a treballadors/as autònoms/as econòmicament depenents, firmant un contracte amb una empresa amb la qual hagueren mantingut una relació contractual immediatament anterior a la situació legal de desocupació o que pertanga  al mateix grup empresarial d'aquella.
  • Destinar l'import a realitzar una aportació al capital social d'una entitat mercantil de nova creació o creada en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l'aportació, sempre que es vaja a posseir el control efectiu de la societat, es vaja a exercir en la mateixa una activitat professional i es produïsca un alta en la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o en el Règim Especial de Treballadors del Mar.