CAPITALIZA TU PRESTACIÓN

Si està pensant a iniciar un treball per compte propi, pot beneficiar-se del pagament únic per a muntar la seua empresa. Esta mesura facilita les iniciatives d'ocupació autònoma abonant en un sol pagament l'import d'aquesta prestació per desocupació a les persones beneficiàries..

A més, ací pot informar-se de què succeeix amb la seua prestació per desocupació si mentre l'està cobrant inicia una activitat com a persona treballadora autònoma o per compte propi.

Què és?

Es tracta d'una mesura per a fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació autònoma entre persones que estiguen percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu, abonant el valor actual de l'import de la prestació que reste per percebre a aquelles persones beneficiàries que pretenguen:

 • Incorporar-se de forma estable com a socis/as treballadors/as o de treball en cooperatives o en societats laborals ja constituïdes, o constituir-les, encara que s'haja mantingut un contracte previ amb les mateixes.
 • Desenvolupar una activitat com a persones treballadores autònomes. No s'inclouran en este cas els qui es donen de alta com a treballadors/as autònoms/as econòmicament depenents, firmant un contracte amb una empresa amb la qual hagueren mantingut una relació contractual immediatament anterior a la situació legal de desocupació o que pertanga  al mateix grup empresarial d'aquella.
 • Destinar l'import a realitzar una aportació al capital social d'una entitat mercantil de nova creació o creada en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l'aportació, sempre que es vaja a posseir el control efectiu de la societat, es vaja a exercir en la mateixa una activitat professional i es produïsca un alta en la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o en el Règim Especial de Treballadors del Mar.

Requisits

 • Ser persona beneficiària d'una prestació contributiva per desocupació per cessament total i definitiu d'una relació laboral, pendent de rebre a data de sol·licitud del pagament únic, almenys tres mensualitats. Les persones beneficiàries de la prestació per cessament d'activitat és necessari que  tinguen pendent de percebre com a mínim sis mesos.
 • No haver cobrat el pagament únic, en qualsevol de les seues modalitats, en els quatre anys immediatament anteriors.
 • Iniciar l'activitat en el termini màxim d'un mes des de la resolució que concedisca el pagament únic, i sempre en data posterior a la sol·licitud. No obstant açò, una vegada realitzada la sol·licitud, es pot iniciar l'activitat i donar-se de alta en la Seguretat Social abans de la resolució del pagament.
 • Si s'ha impugnat davant la jurisdicció social el cessament de la relació laboral que ha donat lloc a la prestació per desocupació, la capitalització de la qual es pretén, la sol·licitud del pagament únic ha de ser posterior a la resolució del procediment.
 • Els qui en 24 els mesos anteriors a la sol·licitud del pagament únic hagen compatibilitzat el treball per compte propi amb la prestació per desocupació de nivell contributiu, no tindran dret a obtindre el pagament únic per a constituir-se com a treballadors o treballadores per compte propi o com a persones treballadores autònomes sòcies d'una societat mercantil.
 • Si la cooperativa preveu en els seus estatuts la possibilitat que els socis o sòcies hagen de superar un període de prova,  haver superat aquest període. Encara que el dret al pagament únic de la prestació es podrà aprovar, la persona sol·licitant únicament ho percebrà quan present davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) l'acord del consell rector d'haver superat aquest període de prova. 

Pot obtindre més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadanía.

També pot acudir a un Punt d'Assessorament i Inici de la Tramitació (PAIT), on se li informarà sobre el procés i els tràmits de creació de la seua empresa, o accedir a CIRCE.

Sol·licitud

La podrà presentar a través de:

La data de la sol·licitud ha de ser anterior a la data d'incorporació a la cooperativa o societat laboral o a la de l'inici de l'activitat com a persona treballadora autònoma o com a soci o sòcia de l'entitat mercantil. Es considera data d'inici la que figura com a tal en la sol·licitud d'alta de la persona treballadora en la Seguretat Social.

Pot presentar la sol·licitud del pagament únic alhora que sol·licita la prestació contributiva per desocupació, o en qualsevol moment posterior, sempre que li falten per percebre, almenys, tres mensualitats i no haja iniciat l'activitat.

Si s'haguera impugnat el cessament de la relació laboral origen de la prestació per desocupació, la sol·licitud serà posterior a la resolució del procediment corresponent.

S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, restant-se l'import que corresponga a l'interés legal dels diners.

Si no obté la prestació íntegrament, l'import restant ho podrà rebre mitjançant abonaments mensuals per a subvencionar la seua cotització a la Seguretat Social.

Si percep la seua prestació en la modalitat de pagament únic, no podrà tornar a percebre prestació per desocupació fins que no transcórrega un temps igual al que corresponga la capitalització de la prestació, ni sol·licitar una nova capitalització en els quatre anys següents.

Així mateix, si solament sol·licita la subvenció de quotes de Seguretat Social, després no podrà accedir al pagament únic de la prestació que li reste per percebre.

Pot obtindre més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadanía.

Documentació necessària

 • En tots els casos:
  • Imprés de sol·licitud de pagament únic, en model oficial.
  • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangers i estrangeres amb residència legal a Espanya:
   • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà/a de la Unió Europea en el qual consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu en el seu país d'origen.
   • No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'Identitat d'Estranger/a (TIE) en la qual consta el NIE, i el passaport.
  • Memòria explicativa sobre el projecte de l'activitat a desenvolupar i de la inversió a realitzar, llevat que se sol·licite exclusivament la modalitat de subvenció de quotes a la Seguretat Social.

A més, depenent de l'activitat que es propose iniciar, s'haurà de presentar:

Justificació

Obligacions

 • Una vegada percebut l'import de la prestació, iniciar l'activitat en el termini màxim d'un mes.
 • Presentar davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal la documentació que justifique l'inici de l'activitat, en el termini d'un mes segons l'activitat que inicia i les modalitats de pagament únic que es concedixen:
 • Pagament a tant alçat:
  • Socis i sòcies de cooperatives quan es tracte d'incorporació a una cooperativa preexistent.
   • Acord d'admissió com a soci/a treballador/a de la cooperativa.
   • Justificant d'haver realitzat les aportacions a la cooperativa, incloent la quota d'ingrés.
   • Document d'alta de la persona treballadora en la Seguretat Social.
   • Certificat del previ acord del Consell Rector de la cooperativa pel qual se li admetrà com a soci/a treballador/a amb caràcter estable en cas de superació del període de prova, en el cas que la cooperativa preveja en els seus estatuts aquest període.
  • Socis o sòcies de cooperatives quan es tracte d'una cooperativa de nova creació.
   • Escriptura pública de constitució de la cooperativa i estatuts de la mateixa.
   • Document justificatiu de la inscripció en el Registre de Cooperatives.
   • Document d'alta de la persona treballadora en la Seguretat Social.
  • Membres de societats laborals o mercantils, quan es tracte d'incorporació a una societat laboral o mercantil preexistent.
   • Acord d'admissió com a soci/a treballador/a de la societat.
   • Justificant d'haver desembossat l'import corresponent per a l'adquisició d'accions o participacions.
   • Document d'alta de la persona treballadora en la Seguretat Social.

En el cas de societats mercantils, justificant de la data de constitució de les mateixes i de no haver mantingut vincle contractual previ.

 • Membres de societats laborals o mercantils, quan es tracte d'una societat laboral o mercantil de nova creació.
  • Escriptura pública de constitució de la societat i estatuts de la mateixa.
  • Document justificatiu de la inscripció de la societat en el Registre Mercantil i Registre de Societats.
  • Document d'alta de la persona treballadora en la Seguretat Social
 • Persones treballadores autònomes.
  • Document d'alta en la Seguretat Social com a autònom o autònoma o certificat d'ingrés en el Col·legi Professional corresponent, en el cas d'activitats no subjectes a cotitzacions a la Seguretat Social.
  • Justificants de la inversió realitzada.
 • Subvenció de quotes:
  • Butlletí de cotització o justificant bancari del seu ingrés, corresponent al mes d'inici de l'activitat, si figura d'alta com a autònom o autònoma.
  • Còpia de la nòmina del mes d'inici de l'activitat, si figura d'alta com a persona treballadora per compte d'altri en la Seguretat Social.