Seu electrónica

Capitaliza tu prestación

Si està pensant a iniciar un treball per compte propi, pot beneficiar-se del pagament únic per a muntar la seua empresa. Esta mesura facilita les iniciatives d'ocupació autònoma abonant en un sol pagament l'import d'aquesta prestació per desocupació a les persones beneficiàries.

A més, ací pot informar-se de què succeeix amb la seua prestació per desocupació si mentre l'està cobrant inicia una activitat com a persona treballadora autònomao per compte propi.

Si pretén sol·licitar el pagament únic per a l'adquisició d'accions de la mercantil en la qual treballava declarada en concurs i la seua posterior transformació en societat laboral o cooperativa, punxe ací.

Què és?

Es tracta d'una mesura per a fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació autònoma entre persones que estiguen percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu, abonant el valor actual de l'import de la prestació que reste per percebre a aquelles persones beneficiàries que pretenguen:

  • Incorporar-se de forma estable com a socis/as treballadors/as o de treball en cooperatives o en societats laborals ja constituïdes, o constituir-les, encara que s'haja mantingut un contracte previ amb les mateixes.
  • Desenvolupar una activitat com a persones treballadores autònomes. No s'inclouran en este cas els qui es donen de alta com a treballadors/as autònoms/as econòmicament depenents, firmant un contracte amb una empresa amb la qual hagueren mantingut una relació contractual immediatament anterior a la situació legal de desocupació o que pertanga  al mateix grup empresarial d'aquella.
  • Destinar l'import a realitzar una aportació al capital social d'una entitat mercantil de nova creació o creada en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l'aportació, sempre que es vaja a posseir el control efectiu de la societat, es vaja a exercir en la mateixa una activitat professional i es produïsca un alta en la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o en el Règim Especial de Treballadors del Mar.