Seu electrónica

Socio/a trabajador/a o de trabajo de caracter estable en una cooperativa

Si va a incorporar-se de forma estable com a soci/a treballador/a o de treball en una cooperativa, pot obtindre fins a el 100 % de l'import de la prestació que li quede per percebre per a abonar la quota d'ingrés i per a realitzar l'aportació obligatòria, i si escau, la voluntària, al capital d'aquesta cooperativa, així com per a fer front als gastos de posada en funcionament de la mateixa. Únicament pot obtindre com a pagament únic la quantitat efectivament desembossada, sense tindre en compte futurs desemborsaments ni pagaments ajornats.

Si va a destinar part del pagament únic a realitzar una aportació voluntària al capital de la cooperativa, haurà d'aportar una certificació del seu òrgan de govern que eixa quantitat es destina al capital social. A més, haurà de firmar davant la cooperativa el compromís que aquesta aportació voluntària romandrà en la cooperativa el mateix temps que l'aportació obligatòria o, almenys, el temps en el qual haguera percebut la seua prestació contributiva mes a mes, de no haver sol·licitat el pagament únic. Haurà de presentar el justificant d'aquest compromís davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Si no va a obtindre tota la seua prestació en un sol pagament d'esta forma, també pot sol·licitar simultàniament l'abonament mensual de l'import restant de la prestació per desocupació per a subvencionar la seua cotització a la Seguretat Social, i fins i tot, pot sol·licitar i obtindre exclusivament l'abonament mensual de tota la prestació pendent de percebre per a subvencionar la seua cotització a la Seguretat Social.

S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es deduirà l'import relatiu a l'interés legal dels diners,  (Quanties per a enguany).

També podrà destinar fins al 15 % de la quantia del pagament únic de la prestació a pagar servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.