Seu electrónica

Mentre cobro l'atur o el subsidi, puc realitzar alguna col·laboració en radi, premsa, conferències, etc. per la qual em paguin?

Les col·laboracions en premsa, ràdio, etc., mentre està cobrant la prestació per desocupació o el subsidi per desocupació no obliguen a donar-se de alta en algun dels règims de la Seguretat Social.

Encara que les realitzi esporàdicament, ha de comunicar aquestes activitats al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) perquè suspengui la prestació pel període que correspongui a les mateixes.

Ha de fer-ho en els quinze dies següents d'haver percebut els ingressos:

  • En l'oficina d'ocupació del seu domicili prèvia petició de cita en www.sepe.eso per telèfon.

La durada de l'activitat serà la que declari o justifiqui documentalment, tret que no sigui possible aquesta justificació, en aquest cas, es calcularan els dies dividint la retribució percebuda entre la base màxima de cotització fixada per a les persones treballadores autònomes.