Seu electrónica

Prestació de sostenibilitat i manteniment de l'ocupació (XARXA)

En la Disposició addicional quarantè primera de la Llei General de la Seguretat Socialincorporada a la mateixa per l'apartat set de l'article tercer del Reial decret-llei 32 / 2021 , de 28 de desembre de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball, es regula la prestació de sostenibilitat i manteniment de l'ocupació (XARXA).

Quan, d'acord a l'establert en l'article 47 bis del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadorsper acord del Consell de Ministres, s'activi el Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, i les empreses afectades obtinguin autorització de l'Autoritat Laboral per a la seva aplicació, podran reduir la jornada de treball o suspendre els contractes de treball de les persones treballadores, i aquestes accedir a la prestació de sostenibilitat i manteniment de l'ocupació (XARXA).

 

 

Persones beneficiàries

Els qui treballin en empreses afectades per una conjuntura macroeconòmica que requereixi adoptar mesures addicionals, o que pertanyin a sectors que precisin processos de requalificació.

Aquesta necessitat ha de ser reconeguda pel Consell de Ministres a través de l'activació del Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació.

Una vegada activat, l'empresa podrà sol·licitar l'aplicació de la mesura a l'Autoritat Laboral, qui l'autoritzarà, si escau.

Tenint en compte l'indicat en els paràgrafs anteriors, podran ser beneficiàries les persones treballadores per compte d'altri, quan reuneixin les següents condicions:

  • Se suspengui temporalment el seu contracte de treball o es redueixi temporalment la seva jornada ordinària de treball.
  • Sempre que el seu salari sigui objecte d'anàloga reducció.
  • Sense que sigui necessari acreditar un període mínim de cotització previ a la Seguretat Social.

També podran ser beneficiàries les persones que tinguin la condició de sòcies treballadores de cooperatives de treball associat i de societats laborals incloses en el Règim General de la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que protegeixin la contingència de desocupació.

Suspensió i extinció

Compatibilitats i Incompatibilitats